Νέος Κύκλος Κινητικότητας: Προθεσμία στους Φορείς να ζητήσουν Υπαλλήλους

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20-%20%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97/koutieggrafa1.jpg

Δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας 2021 με την έκδοση εξ. επείγουσας Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία απευθύνεται, μεταξύ άλλων, και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (δια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων).

Ο νέος Κύκλος ξεκίνησε με την υποβολή αιτημάτων από τους Φορείς που θέλουν να πάρουν Υπαλλήλους, από την ημέρα έκδοσης της Εγκυκλίου (χθες 18 Οκτωβρίου) και ολοκληρώνεται:

- για τους εποπτευόμενους Φορείς (πχ. ΝΠΔΔ, Δήμοι) στις 24 Οκτωβρίου και

- για τους εποπτεύοντες των ανωτέρω Φορείς (π.χ. Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) στις 29 Οκτωβρίου.

Υπογραμμίζουμε ότι στον Β’ Κύκλο δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά οι Φορείς που προβλέπονται στην παρ.9 του αρ.6 του ν.4440/2016 ως ισχύει, δηλαδή:

1) οι Φορείς, των οποίων οι διαδικασίες μετάταξης του Α΄ κύκλου κατέστησαν ατελέσφορες λόγω μη υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους ή λόγω μη καταλληλότητας των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις και

2) οι Φορείς, των οποίων τα αιτήματα πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άαρ. 51 του ν.4622/2019 δεν ικανοποιήθηκαν.

Η διαδικασία του Β΄ Κύκλου λοιπόν, αφορά μόνον στους προαναφερόμενους Φορείς.

Κατά την 1η φάση, της υποβολής αιτημάτων εκ μέρους των Φορέων, η αιτιολογία για την κάλυψη των αιτημάτων με μετάταξη ή απόσπαση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και πλήρης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.2, 3 και 4 του αρ.6 του ν.4440/2016, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα:

α) υποβάλλουν τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση, συνοδευόμενα από Έκθεση αναφορικά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες προσλήψεων,

β) τα αιτήματα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των οργανικών θέσεων για τον κλάδο / ειδικότητα που αφορά το αίτημα, καθώς και το σύνολο των κενών θέσεων στον αιτούμενο κλάδο / ειδικότητα κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος και

γ) το αίτημα για κάθε θέση περιλαμβάνει το περίγραμμα της θέσης εργασίας, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα, κατά περίπτωση.

Ειδικότερα, τα αιτήματα για απόσπαση οφείλουν να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά τον σοβαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την αναγκαιότητα προσωρινής κάλυψης της θέσης.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως οι Φορείς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, καθώς αποτελούν κριτήρια για την εξέταση τόσο του παραδεκτού του αιτήματος όσο και της ουσιαστικής αξιολόγησης του αιτήματος.

Το πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/873/οικ.19774/18.10.2021 Εγκυκλίου

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών