Ο νέος νόμος για την υποχρεωτική λογοδοσία των νέων Δημοτικών αρχών


Με το νέο νόμο 5056/2023, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής. H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος

του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 10 θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

Απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος κατά τη συνεδρίαση αυτή, καθώς και η λήψη οποιαδήποτε απόφασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.. Ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται απαρτία.

Δημιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διαδικτυακός κόμβος παρακολούθησης των επιδόσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Συλλέγονται στοιχεία με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα του δήμου που αφορούν στην οικονομική και διοικητική λειτουργία και δραστηριότητά τους και δημοσιεύονται, κατόπιν επεξεργασίας, δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των επιδόσεών τους.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΕ, μπορούν να θεσπίζονται ετήσια βραβεία για τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, οι οποίοι έχουν επιδείξει βελτίωση των δεικτών επιδόσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Τα βραβεία δύνανται να συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, το συνολικό ύψος των οποίων μπορεί να φτάσει έως ποσοστό μηδέν κόμμα δύο τοις χιλίοις (0,2‰) επί του συνολικού ετήσιου ύψους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων και των περιφερειών αντίστοιχα.

Η επίδοση των Δήμων, στην οποία αναφέρεται ο νέος νόμος, δεν μπορεί παρά να συνδέεται με τον προγραμματισμό της δράσης του σε όλους τους τομείς (τεχνικά έργα, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτισμός, παιδεία, αθλητισμός, υγεία κλπ), στο πλαίσιο του οποίου τίθενται οι στόχοι, οι δράσεις και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και αυτός ο προγραμματισμός δεν μπορεί παρά να σχετίζεται με τις ανάγκες και τα προβλήματα των δημοτών και της περιοχής.

Επομένως, επιστρέφουμε και πάλι στο ζήτημα της δημοκρατίας, που εξηγεί ακριβώς γιατί χωρίς αυτήν, ακόμη και το ζήτημα της «αξιολόγησης» τίθεται στον αέρα.

Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4804/2021 (Α’ 90). Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Μελετώντας την εγκύκλιο 1237 /06-11-2023, το πρώτο και βασικό που ορίζεται είναι η επέκταση της θητείας των νέων αιρετών κατά ένα έτος: η θητεία είναι πενταετής, από το 2024 ως το 2029.

Η 2η μεγάλη αλλαγή είναι η κατάργηση των νομικών προσώπων που επανέρχονται στη δικαιοδοσία του εκάστοτε δήμου.

Σύμφωνα με τα άρθρα 27-30, προβλέπεται αυτοδίκαιη κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κοινωφελών επιχειρήσεων, σχολικών επιτροπών και μεταφορά των αρμοδιοτήτων στους δήμους  στις 31.12.2023.

Οι αρμοδιότητες των ανωτέρω νομικών προσώπων ασκούνται από την 1η.1.2024  από τον δήμο.

Ιδιαίτερα για τα νομικά πρόσωπα που έχουν μέσο όρο προϋπολογισμού άνω των 600.000 ευρώ, αυξάνεται κατά έναν (1) ο αριθμός των αντιδημάρχων.

Εκκινώντας από τους φορείς που επηρεάζονται από τις νομοθετικές μεταβολές που επιφέρουν οι διατάξεις του Ν.5056/2023 αυτοί είναι:

α. τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463/2006 (Α’ 114)], για τα οποία προβλέπεται η αυτοδίκαιη κατάργησή τους

β. οι Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν.3463/2006 (Α’ 114)] και της παρ. 1 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α’ 43), οι οποίες λύονται αυτοδικαίως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί λύσης ή και εκκαθάρισης.

Η προβλεπόμενη, σύμφωνα με το νόμο, ημερομηνία τόσο για την κατάργηση όσο και για τη λύση των παραπάνω φορέων, είναι η 31η.12.2023, ενώ οι αρμοδιότητες τους μεταβιβάζονται από την 1η.1.2024 στον οικείο, για κάθε φορέα, δήμο.

Η διαπίστωσή της κατάργησης ή λύσης του εκάστοτε φορέα διαπιστώνεται με πράξη του Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός ενός (1) μηνός από την ως άνω ημερομηνία, ήτοι μέχρι την 31η.1.2024. Την 29η.06.2024 καταργούνται οι σχολικές επιτροπές των Δήμων.

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, οι οποίες ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ:

α) Οι Δ.Ε.Υ.Α. (παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1069/1980, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του ν.4483/17)

β) Τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ( άρθρα 244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και 28 του ν.2738/1999 (Α’ 180).)

γ) Τα δημοτικά περιφερειακά θέατρα (άρθρο 269 ΚΔΚ), (παρ. 8 του άρθρου 10 του ν.4071/2012)

δ) Τα δημοτικά Ιδρύματα (άρθρα 226 επ. ΚΔΚ)

ε) Οι Σύνδεσμοι των Δήμων (άρθρα 245 επ. ΚΔΚ)

στ) Οι ανώνυμες εταιρείες των Δήμων (άρθρα 253 επ. ΚΔΚ)

ζ) Οι Δημοτικές επιχειρήσεις Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (παρ.4 του άρθρου 51 του ν.3905/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.9 του άρθρου 44 του ν.3979/2011)

η) Οι Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες των Δήμων (άρθρο 267 του ν.3463/06 ) (παρ.3 άρθρο 107 ν.3852/2010)

θ) Οι Δημοτικές επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης (παρ.3 άρθρο 111 ν.3852/2010)

ι) Οι Διαδημοτικές επιχειρήσεις – Υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες του π.δ. 410/95- Μέχρι τη λήξη τους (παρ 9 Αρθρο 269 ν.3463/06), (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ εγκ.21/οικ.7950/17.02.2011)

κ) Οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις- Μέχρι τη λήξη τους (παρ 10 Αρθρο 269 ν.3463/06).

λ) Οι Ενεργειακές κοινότητες – Μέχρι τη λήξη τους (παρ. 1 άρθρο 9 ν.4513/18  όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 37 ν.4843/21)

μ) Οι Ενεργειακές Κοινότητες Πολιτών (αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986) (άρθρο 47Α παρ.1 ν.4001/11, όπως προστέθηκε από το άρθρο 87 του ν.5037/23)

ν) Οι Κοινότητες Ανανεώσιμης Ενέργειας (αστικοί συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986) (άρθρο 6Β παρ.1 ν.3468/06, όπως προστέθηκε από το άρθρο 46 του ν.5037/23).

ξ) Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού) (παρ.1 άρθρο 2 ν.4674/20 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 42 του ν.4735/20).

Οι διοικήσεις των νομικών προσώπων που καταργούνται , αντικαθίσταται από μία γενική δημοτική επιτροπή του Δήμου.

Η δημοτική επιτροπή αποτελείται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και δεκαεννέα (19) μέλη, από έξι (6) μέλη αν το συμβούλιο έχει έως είκοσι εννέα (29) μέλη ή από οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από είκοσι εννέα (29) μέλη. Ένα (1) μέλος στις πενταμελείς, δύο (2) μέλη στις επταμελείς και τρία (3) μέλη στις εννεαμελείς δημοτικές επιτροπές εκλέγονται από τις δημοτικές παρατάξεις της μειοψηφίας. Η δημοτική επιτροπή εκλέγεται για θητεία τριάντα (30) μηνών.

Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της δημοτικής επιτροπής.

Τα μέλη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας εκλέγονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της δημοτικής επιτροπής ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Κάθε σύμβουλος της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τον αντίστοιχο αριθμό μελών που εκλέγονται από την πλειοψηφία ή τη μειοψηφία. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψήφιους της πλειοψηφίας και αντίστοιχα οι υποψήφιοι της μειοψηφίας ψηφίζουν μόνο τους υποψηφίους των παρατάξεων της μειοψηφίας σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, ανά κατηγορία (πλειοψηφίας και μειοψηφίας).

Ως τακτικά μέλη εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία, αντίστοιχα, οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών προτίμησης ανά κατηγορία. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Εάν η μειοψηφία δεν υποδείξει υποψήφιο, τότε στη θέση του εκλέγεται σύμβουλος της παράταξης της πλειοψηφίας.

Οι υποψήφιοι που δεν εκλέχθηκαν θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά κατάταξής τους στην ψηφοφορία.

Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 5056/2023 διευκολύνεται η διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου με την εφαρμογή ηλεκτρονικών μέσων, όπως τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη χρήση της ιστοσελίδας του δήμου και της τηλεδιάσκεψης και επέρχονται αλλαγές για την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτικών συμβούλων στη λήψη των αποφάσεων.

Ειδικότερα, η υποχρέωση διεξαγωγής της συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου δια ζώσης περιορίζεται σε μία (1) φορά τον μήνα, καθώς η εμπειρία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδο κατέδειξε ότι τα σύγχρονα μέσα τηλεδιάσκεψης διευκολύνουν τη διεξαγωγή συνεδριάσεων εξ αποστάσεως.

Ειδικά στους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου λαμβάνουν χώρα χωρίς την υποχρέωση δια ζώσης διεξαγωγής τους, κατ’ ελάχιστο μία (1) φορά το μήνα.

Επιπλέον, απαλείφεται η υποχρέωση ενημέρωσης των μελών του δημοτικού συμβουλίου με φυσικό τρόπο, καθώς η ηλεκτρονική ενημέρωση καθίσταται πλέον η συνήθης πρακτική που διευκολύνει την άμεση ενημέρωση όλων των μελών. Στο πλαίσιο αυτό η πρόκληση αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου και κοινοποιείται στους συμβούλους με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης.

Όσον αφορά στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων για τα θέματα που θα συζητηθούν, για πρώτη φορά καθορίζεται ως υποχρεωτική ελάχιστη προθεσμία οι δύο (2) ημέρες για την ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων επί των εισηγήσεων των θεμάτων των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται ικανός χρόνος ενημέρωσης και προετοιμασίας όλων των μελών του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης.

Επίσης, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτικών συμβούλων στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων προβλέπεται για πρώτη φορά η προϋπόθεση της αυξημένης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου, τόσο για την έγκριση της συζήτησης για κατεπείγοντα θέματα όσο και για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης.

Οι δε σύμβουλοι επικεφαλής δημοτικής παράταξης έχουν το δικαίωμα δύο (2) ημέρες πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης να προτείνουν τη συμπλήρωση της ημερήσιας διάταξης με επείγοντα θέματα για έως ένα (1) θέμα ο καθένας, ώστε ο πρόεδρος να κρίνει στη συνέχεια την ένταξή τους στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στο ίδιο πνεύμα και προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού συμβούλων στη λήψη των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου, επανέρχεται η πρόβλεψη που θέτει ως βάση λήψης απόφασης η πλειοψηφία να υπολογίζεται επί των μελών της απαιτούμενης απαρτίας και όχι μόνο επί των πραγματικά παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου κατά την ψήφιση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παραμένει η υποχρεωτική γενική συνέλευση κατοίκων στις τοπικές κοινότητες κατ’ έτος, που με πρόσχημα την πανδημία του Κορωνο’ι’ου, δεν είχε εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Νόμου “Καλλικράτη” 3852/2010,τέυχος πρώτο,Αρ.φύλλου 87, η δημοτική αρχή με ευθύνη του αρμοδίου Αντιδημάρχου και του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας,υποχρεούται να διοργανώνει ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση κατοίκων κάθε τοπικής κοινότητας,ώστε οι κάτοικοι να συμμετέχουν δημοκρατικά στην λήψη αποφάσεων,να υποβάλουν προτάσεις στην δημοτική αρχή,να πραγματοποιηθεί ένας γόνιμος δημοκρατικός διάλογος και να συναποφασίζουν τον προγραμματισμό συγκεκριμένων έργων της τοπικής κοινότητας.Μάλιστα ο νόμος,αναγράφει “Γενική Συνέλευση κατοίκων, τουλάχιστον μία φορά κατ’έτος”.

Της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος. Στην Γενική Συνέλευση παρίσταται υποχρεωτικά υπάλληλος του Δήμου ,ο οποίος τηρεί πρακτικά,ενώ οι αποφάσεις για τα ανωτέρω θέματα λαμβάνονται από τους παρόντες με σχετική πλειοψηφία.

Παραμένει η αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον έλεγχο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ιδρύθηκε με τον νόμο 4622/2019 (Α’  133).

Στα άρθρα 82-103 και 118-119 ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας της. Η Αρχή αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων πέντε βασικών ελεγκτικών δημόσιων φορέων (Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Μεταφορών), καθώς και της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 169 παρ.2 του Δημόσιου Λογιστικού, το Ελεγκτικό Συνέδριο , παρακολουθεί,  ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των Δήμων – οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 54 Α παρ. 3 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως η διάταξη αυτή θεσπίσθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4700/2020: «Αν ο Επίτροπος κρίνει ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του ελεγχόμενου από αυτόν ειδικού λογαριασμού ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α.) ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα που υπάγεται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου λειτούργησε αποτελεσματικά κατά το κρίσιμο οικονομικό έτος, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον δημοσιονομικό κίνδυνο, μπορεί, ύστερα από έγκριση του Τμήματος Ελέγχων, να μην ασκήσει έλεγχο στις υποκείμενες στους λογαριασμούς συναλλαγές και πράξεις».

Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω έλεγχος μπορεί να αφορά όχι μόνο το τρέχον δημοσιονομικό έτος αλλά και προηγούμενα.

Μην ξεχνάμε την υποχρέωση απολογισμου της εκάστοτε δημοτικής αρχής, για το δημόσιο χρήμα. Στο άρθρο 226 του Π.Δ. 410/1995, το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 217 του Ν.3463/2006, βάση όλων των αλλαγών νόμων για την Τ.Α. που ακολούθησαν, στην με Α.Π. 16852/6-4-2011 απόφαση ΥΠΕΣ που αναφέρεται στον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών συμβουλίων, καθώς και τον ίδιο κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. , αναφέρεται η υποχρέωση αυτή.

“Κάθε χρόνο μέχρι τέλος Ιουνίου, γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε πρόσφορο μέσο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του δήμου.

Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος, έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή”.

Η λογοδοσία του Δημάρχου δεν είναι παροχή, ούτε έμπνευση, ούτε πεδίο αντιπαράθεσης. Προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε, από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αποτελεί υποχρέωση του κάθε δημάρχου να ΛΟΓΟΔΟΤΕΙ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του απέναντι σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, αλλά και στους συνδημότες του, αφού διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα. Ο νέος νόμος 5056/2023, προσθέτει μία ακόμα υποχρέωση: την υποχρεωτική σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου κάθε δύο μήνες σε αποκλειστική συνεδρίαση λογοδοσίας.

 Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης δικηγόρος Αθηνών – Συνταγματολόγος

 zougla.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών