Δημόσιο-ΟΤΑ: Εκδόθηκε η ΚΥΑ για υποχρεωτικά self-tests (ΦΕΚ)

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20-%20%CE%9A%CE%A5%CE%92%CE%95%CE%A1%CE%9D%CE%97%CE%A3%CE%97/selftestphoto.jpg

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου δημοσιεύθηκε τελικά, στο Φ.Ε.Κ. Β’ 1583/19.4.2021, η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε Υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας».

Περιλαμβάνει 8 άρθρα, όπου ορίζεται αναλυτικά ποιους Υπαλλήλους αφορά, τον χρόνο διενέργειας, τις διαδικασίες ταυτοποίησης στοιχείων, προμήθειας και διενέργειας του self-test, τις συνέπειες μη διενέργειας, ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και μεταβατικές διατάξεις για αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα λοιπόν με το αρ.1, οι διατάξεις της ΚΥΑ « εφαρμόζονται για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες Φορέων που ανήκουν στον Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ.α’ της παρ.1 του αρ.14 του ν.4270/2014 (Α’ 143), εφόσον τα καθήκοντά τους ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας τους:

α) Υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Ο.Τ.Α.,

β) απασχολούμενους στις πάσης φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας των Φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας,

γ) Υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και

δ) Δικαστικούς Υπαλλήλους. »

Σύμφωνα με το αρ.7 «Μεταβατικές διατάξεις» κατά την πρώτη εφαρμογή της ΚΥΑ, « ήτοι από 19 έως 25 Απριλίου 2021, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 19 έως και 25 Απριλίου 2021. ».

Υπογραμμίζεται ιδίως το αρ.5 «Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα», όπου ρητώς αναφέρεται (παρ.1) ότι η μη τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων «συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα αρμόδια όργανα». Προβλέπεται (παρ.2) « περικοπή των αποδοχών του υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργασίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιτίας της μη συμμόρφωσης».

 

Ειδικά (παρ.3) για τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, «σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρεώσεις», «η αρμόδια Υπηρεσία του Φορέα υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή εργασίας του απασχολούμενου για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται ο απασχολούμενος με τις υποχρεώσεις».

Αναλυτικά, μπορείτε να δείτε τις διαδικασίες στο Φ.Ε.Κ. της Κοινής Υπουργικής Απόφασης

 

 airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών