Εκδόθηκε η Εγκύκλιος για τις προσλήψεις συμβασιούχων στους ΟΤΑ εντός του 2021

 https://www.iapopsi.gr/wp-content/uploads/2021/03/ota-1024x630.jpg

Στην έκδοση της καθιερωμένης ετήσιας Εγκυκλίου για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ Α’ και Β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών και για τη φετινή χρονιά.

Ως γνωστόν, πρόκειται για την Εγκύκλιο που καθορίζει τις επιμέρους διαδικασίες και προθεσμίες, τις οποίες υποχρεούνται να εφαρμόσουν οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να προχωρήσουν σε προσλήψεις συμβασιούχων.

Για φέτος, οι καταληκτικές προθεσμίες για την αποστολή Αιτημάτων προσλήψεων στο Υπουργείο ορίστηκαν σε 19 Μαρτίου και 31 Μαρτίου, αναλόγως της κατηγορίας συμβασιούχων.

Ειδικότερα, η Εγκύκλιος δίνει οδηγίες για τις εξής προσλήψεις:

- το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ),

- το προσωπικό ΙΔΟΧ και τη σύναψη ΣΜΕ στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους,

- την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις, καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε.,

- την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία,

- το προσωπικό ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών

- το προσωπικό ΙΔΟΧ και τη σύναψη ΣΜΕ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,

- τις ΣΜΕ εκτός πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων

- την αναπλήρωση θέσεων απασχολούμενων σε ευρωπαϊκά προγράμματα,

- το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Υπογραμμίζουμε ότι στην Εγκύκλιο υπενθυμίζονται τα είδη προσλήψεων συμβασιούχων που ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ, δηλαδή δεν χρειάζονται έγκριση της ΠΥΣ ούτε αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο.  Είναι οι εξής 8 κατηγορίες:

1) Αρχική πρόσληψη (αρ.14 ν.4403/2016) και ανανεώσεις ΙΔΟΧ (αρ.72 ν.4342/2015) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων,

2) ΣΜΕ (αρ.30 ν.4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,

3) Εποχικό προσωπικό για την πυρασφάλεια, τις κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών (αρ.116 ν.4547/2018)

4) Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (αρ.41 ν.4325/2015 και αρ.36 ν.4765/2021) 

5) Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας (αρ.27 ν.4304/2014) 

6) Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης,

7) Αναπλήρωση μοναδικού στον κλάδο του υπαλλήλου,

8) Έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία.

Το Υπουργείο επισημαίνει την εφαρμογή των αρ.72 και 176 του ν.3852/2010 ως έχουν τροποποιηθεί, για προς τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων σχετικά με τον προγραμματισμό των προσλήψεων:

Ι] για θέσεις των Δήμων: Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΙΙ] για θέσεις των Περιφερειών: Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μετά από Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, ΙΙΙ] για θέσεις των ΝΠΔΔ, Συνδέσμων, Ιδρυμάτων των Δήμων, καθώς και ΝΠΔΔ των Περιφερειών: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, IV] για θέσεις των ΝΠΙΔ: Απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, για όλες τις οδηγίες και τα βήματα:

- η αριθμ. 14626/26.2.2021 Εγκύκλιος

- Παράρτημα 1 

- Παράρτημα 2α 

- Παράρτημα 3α 

- Παράρτημα 4α 

 

 

 

 https://www.airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών