Ευστάθιος Μαρματάκης : Βελτίωση προώθησης εγκεκριμένων και υπό έγκριση μελετών και έργων

 https://scontent.fath6-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/277363749_2378854002281680_632890666077723724_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFF10ZKwF4aRBTxVHt4dt-3WeIR1bXbHKBZ4hHVtdscoK9RcjfEUpT61XIOLI_2QxzU7OoFQHc46LCf6n6YAHUW&_nc_ohc=0JJHGQCJoSgAX82CwiT&_nc_ht=scontent.fath6-1.fna&oh=00_AT8fwSFYosnDWCPEWVaNvWs6pN63Ar7O2ltx7Lc1TKhsJQ&oe=6246A28D

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γαλαξείδι 28 Οκτωβρίου 2022
Προς τα Υπουργεία - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών
Θέμα : Βελτίωση προώθησης εγκεκριμένων και υπό έγκριση μελετών και έργων
Κύριοι Υπουργοί , όπως είναι γνωστόν η ΜΟΔ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 με κοινή απόφαση της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την Επιστημονική και Τεχνική στήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και κυρίως αυτών που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση .
 Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της εποχής , η εταιρία , το 2020 προχώρησε στη σύσταση της Τεχνικής της Υπηρεσίας με σκοπό να συνδράμει ΟΤΑ , α΄ και β΄ βαθμού που δεν διαθέτουν συγκροτημένη τεχνική υπηρεσία ή αυτή είναι υποστελεχωμένη .
 Εκ των πραγμάτων όμως διαπιστώνεται , λόγω της παρατεταμένης κρίσης και της πανδημίας , ότι η ΜΟΔ Α.Ε δε μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις Δήμων και ΔΕΥΑ όλης της Επικράτειας . Επί πλέον η εταιρεία στις περιπτώσεις ανάληψης υποθέσεων , αρμόδια είναι ΜΟΝΟ από την αρχή της σύνταξης της μελέτης .
 Τα προαναφερόμενα έχουν σαν αποτέλεσμα να παραμένουν σε εκκρεμότητα πάρα πολλές εγκεκριμένες μελέτες και πλείστα υπό εκτέλεση έργα .
Ύστερα από τα παραπάνω κρίνεται αναγκαίο - η το γρηγορότερο δυνατόν πρόσληψη – ενίσχυση τεχνομηχανολογικού προσωπικού της ΜΟΔ και των ΟΤΑ -
 Η απόφαση ή πράξη νομοθετικού περιεχομένου δια της οποίας θα δίνεται η δυνατότητα στη ΜΟΔ ώστε αυτή να αναλαμβάνει ΚΑΙ επιβλέψεις και παραλαβές έργων και - να τηρείται σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα που έχουν υποβληθεί ανά περίπτωση ( μελέτες-έργα , παραλαβές έργων )
Κύριοι Υπουργοί , εάν δε μεριμνήσετε το συντομότερο δυνατόν να προωθηθούν οι παραπάνω προτάσεις ή ότι εσείς πρόσθετα κρίνεται σκόπιμο , να είσαστε βέβαιοι ότι , νέες εγκρίσεις από διάφορα προγράμματα για τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των υπουργείων εποπτείας σας ,θα προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες εκκρεμότητες !!! 
Το θέμα δεν είναι μόνο οι εγκρίσεις μελετών κι έργων αλλά και η υλοποίησή τους , με εχέγγυα την επίβλεψη και παραλαβή , σύμφωνα με τις μελέτες .
Με τιμή - ο ευαισθητοποιημένος πολίτης
Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών