"ΑΡΜΑΤΩΝΕΤΑΙ" Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ - προμήθεια ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων


                                                                                 ΑΜΦΙΣΣΑ 30.04.2020
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Α.Δ.Τ.: 42/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έναρξη διαγωνισμού για την προμήθεια σημαντικού οχήματος 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Ξεκίνησε την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 η διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια από το Δήμο Δελφών οχήματος (αλυσιδάκι - φορτηγό με αλυσίδα που κουβαλάει μεταλλικές σκάφες για ογκώδη αντικείμενα), με τον συνοδευτικό του εξοπλισμό. Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στα 219.750 ευρώ, η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα 'Φιλόδημος II' και η ολοκλήρωσή της αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην παροχή των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και κυρίως στη βελτίωση της καθημερινότητας μέσω της ακόμα καλύτερης διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων.
Πιο αναλυτικά, αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:
Ενός (1) οχήματος με υπερκατασκευή – αλυσιδάκι μ.φ.  19 tn
Είκοσι τεσσάρων (24) σκαφών χωρητικότητας 8 κ.μ.
Ενός (1) διασκορπιστή αλατιού 880 lt για 4X4
Μιας (1) αλατιέρας με προσαρμογή 3 κ. εκ.
Μιας (1) αλατιέρας με προσαρμογή 1.7 κ. εκ.
Δυο (2) λεπίδων αποχιονισμού
Μιας (1) περόνης βαρέως τύπου
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και έχει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25η Μαΐου 2020 και ώρα 15:00.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ http://www.promitheus.gov.gr με Συστημικούς Αριθμούς: 91071, και 91072, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών, στη διεύθυνση (URL): http://www.dimosdelfon.gr/. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 14/5/2020, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
Ο Δήμος Δελφών, εργάζεται άκοπα, ακόμα και την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που διανύουμε με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, λόγω αδειών ειδικού σκοπού, προκειμένου να βελτιώνει καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τόσο μέσω του ανθρώπινου δυναμικού της, όσο και μέσω του εξοπλισμού του,  τον οποίο συνεχώς βελτιώνει. Η χρηματοδότηση είχε εξασφαλιστεί την προηγούμενη αυτοδιοικητική θητεία. Στόχος, σε συνέχεια των όσων τις τελευταίες ημέρες έχουν ανακοινωθεί, είναι να καταστεί ένας Δήμος που θα έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες του με ίδια μέσα, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, θωρακίζοντας με αυτό τον τρόπο και τον τομέα της υγιεινής.    
Από το Γραφείο Δημάρχου
 
 
 
 

Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020

 https://epikourositeas.blogspot.com

 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών