Προμήθεια ασφαλτικού υλικού ποσού 23.994 € για τη Δ.Ε. Γραβιάς


244 ton Ασφαλτικού σκυροδέματος αντί ποσού 23.994 € για τη ΔΕ Γραβιάς
Η ανάθεση της προμήθειας στον κ. Γρηγόριο Δήμο.
Η απόφαση της ανάθεσης της προμήθειας στις 13 Αυγούστου…..

Αποφασίζουμε
 1. Εγκρίνουμε την από 16/07/2019 συνταχθείσα μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών για τη συγκεκριμένη προμήθεια.
2. Την ανάθεση της προμήθειας ασφαλτικού υλικού για τη Δ.Ε. Γραβιάς, στον κ. Γρηγόριο Δήμο, πολιτικό μηχανικό-Ε.Δ.Ε, ΒΟΥΝΙΧΩΡΑ, Α.Φ.Μ 109165557, ΔΟΥ Άμφισσας, αντί ποσού 23.994 € με τον ΦΠΑ .
3. Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει  244 ton ασφαλτομίγματος (Ασφαλτικού σκυροδέματος) ΑΣ 12,5 προς 75 €/ton και   1000 Kgr Ασφαλτικού γαλακτώματος (συγκολλητικό υγρό) ΚΕ5 πρός1,05 €/Kgr.
4. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 30-6662.027 του εκτελούμενου προϋπολογισμού.
5. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον ανάδοχο και τον Δήμαρχο.
6. Το οικείο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου ανάλογα με την παράδοση των υλικών.

 Άμφισσα 13 Αυγούστου 2019 Ο Δήμαρχος Δελφών 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

 https://polydrososparnassou.blogspot.com/
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών