Απίστευτο! επανδρώνουν τα ΤΕΠ εκτός από το Νοσοκομείο Άμφισσας!! και κάνουν ΤΟΜΥ στην ίδια περιοχή... θα κλείσει η μονάδα...;;

 Αποτέλεσμα εικόνας για νοσοκομειο αμφισσασ
Γιατί η Φωκίδα δεν συμπεριλαμβάνεται στην κοινή ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» Γιατί γίνεται ΤΟΜΥ στην Άμφισσα που υπάρχει η νοσοκομειακή μονάδα; 
Γιατί στέλνουν παντού γιατρούς εκτός από τα ΤΕΠ του Νοσοκομείου Άμφισσας;;;

Μήπως επειδή σκοπεύουν να κλείσουν οριστικά το Νοσοκομείο μεταβάλλοντας σιγά - σιγά την λειτουργία του; 

 Εάν κάνουμε λάθος, ας απαντήσουν αρμοδίως και δημοσίως...!

ΙΔΟΥ! 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α ́
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10187
Πληροφορίες: Κ. Αποστολίδου
Ε. Πρωτονοταρίου
Τηλέφωνο: 2132161464, 65
FAX : 213 2161905
e-mail: damy@moh.gov.gr
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 01/11/2017
Αριθ. Πρωτ.: Γ2α/οικ.81580
ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τ
η βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 29 του ν.4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 115).
β. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2889/2001 «Βελτ
ίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α ́ 37).
γ. των άρθρων 4 και 5 του ν.3754/2009 «Ρύθμιση όρων............
.........../31-10-2017 εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 11. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού π ροϋπολογισμού ύψους 12.000.000€ ετησίως και θα καλυφθεί από την υπ ́αριθ μ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 216/25868/ 22.12.2016 Ορθή Επανάληψη Πράξη. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Την κατανομή των τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργ ανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. που συστάθηκαν με τη διάταξη του άρθρου 29 του ν.4486/2017, για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα κάτωθι Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. Οι εν λόγω θέσεις προστίθενται στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις του κάθε Νοσοκομείου, που προβλέπονται στους επιμέρους οργανισμούς λειτουργία ς τους, καθ ́ υπέρβαση των οριζόμενων του υπ ́αριθμ.87/1986 προεδρικού διατάγμα τος (Α ́ 32).......
ΦΩΚΙΔΑ TV.GR 

 

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

 

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών