Ανάκληση απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης – Απόσβεση απαίτησης (ΜΠΑ 3600/2023)

 

Δεκτή έγινε αίτηση ανάκλησης απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, κατ’ άρθρο 969 ΚΠολΔ, λόγω απόσβεσης της απαίτησης του δανειστή (ΜΠΑ 3600/2023).

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκληση απόφασης κατ’ άρθρο 696 παρ. 3 ΚΠολΔ, είναι η συνδρομή, μεταξύ των άλλων, και μεταγενέστερων γεγονότων, που δικαιολογούν την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της. Τέτοιο γεγονός αποτελεί η απόσβεση της απαίτησης του δανειστή, με εξόφληση, συμψηφισμό, παραγραφή χρέους κ.λπ. Το Δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο της εγγραφής της προσημείωσης μπορεί, στην περίπτωση αυτή, όταν η προσημείωση δεν έχει τραπεί σε υποθήκη, να διατάξει και την εξάλειψη της προσημείωσης.

Εν προκειμένω, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι έπειτα από αίτηση της καθ' ης, εκδόθηκε η προς ανάκληση απόφαση, με την οποία διατάχθηκε η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο ιδιοκτησίας της θείας της αιτούσας, προς εξασφάλιση απαίτησης της καθ' ης έναντι της τελευταίας από αθέτηση συμβατικών της υποχρεώσεων. Με βάση την απόφαση αυτή, η καθ' ης ενέγραψε στα Βιβλία Υποθηκών του οικείου Υποθηκοφυλακείου προσημείωση υποθήκης στο ένδικο ακίνητο.

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε από το δικαστήριο ότι η παραπάνω απαίτηση εξοφλήθηκε, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη συστημένη επιστολή της καθ' ης προς την αιτούσα για τη μη ύπαρξη οφειλών. Καθόσον, λοιπόν, η καθ' ης ουδέποτε έτρεψε την προσημείωση σε υποθήκη μετά την εγγραφή της προσημείωσης υποθήκης στο άνω ακίνητο, η δε αιτούσα είναι κληρονόμος και κυρία της αποβιωσάσης ως άνω θείας της δυνάμει ιδιόγραφης διαθήκης, νομίμως δημοσιευμένης, την οποία κληρονομιά αποδέχθηκε, στο άνω ακίνητο επί του οποίου ενεγράφη η προσημείωση υποθήκης και νομιμοποιείται εξ αυτού του λόγου στην παρούσα δίκη, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση και διέταξε την ανάκληση της απόφασης και την εξάλειψη της σε βάρος της θείας της αιτούσης προσημείωσης υποθήκης που έχει εγγραφεί στα οικεία βιβλία Υποθηκών.

Απόσπασμα απόφασης

Από τη διάταξη του άρθρου 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. με την οποία ορίζεται ότι, το δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κυρία υπόθεση, έχει δικαίωμα με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση του εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή την μεταρρύθμιση της, σαφώς συνάγεται ότι σε ανάκληση υπόκειται η απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, εφόσον αυτή δεν έχει τραπεί σε υποθήκη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνδρομή, μεταξύ των άλλων, και μεταγενέστερων γεγονότων, που δικαιολογούν την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της. Τέτοιο γεγονός αποτελεί η απόσβεση της απαίτησης του δανειστή, με εξόφληση, συμψηφισμό, παραγραφή χρέους κ.λπ. (βλ. Μ.Πρ.Θεσ. 19988/2005 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος). Το Δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο της εγγραφής της προσημείωσης μπορεί στην περίπτωση αυτή, όταν η προσημείωση δεν έχει τραπεί σε υποθήκη, να διατάξει και την εξάλειψη της προσημείωσης (βλ. Μ.Πρ.Αθ. 19987/1987 Ελ.Δ. 1988.579).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στο dsanet.gr(link is external)

 

lawspot.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών