Νέα νομοθετική ρύθμιση –σκάνδαλο για τις αναθέσεις στην Αυτοδιοίκηση

 

Πλήρη νομοθετική και πολιτική κάλυψη προσφέρει η κυβέρνηση σ΄όσα έχουν συμβεί και καταγγελθεί με τις αναθέσεις εκατομμυρίων ευρώ μετά από φυσικές καταστροφές.


Συγκεκριμένα , συμπεριέλαβε ειδική ρύθμιση στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση και έχει τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις».
Η ρύθμιση αυτή που είναι το άρθρο 8 του εν λόγω νομοσχεδίου , αναφέρει ξεκάθαρα ότι είναι υποχρεωμένα τα Δημοτικά ή Περιφερειακά Συμβούλια να εγκρίνουν στην πράξη εκ των υστέρων τις αναθέσεις αυτές , «σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας».
Ποιο αναλυτικά αναφέρει τα εξής :

Άρθρο 8
Άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Σε περίπτωση κήρυξης επαπειλούμενων περιοχών σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στους οποίους ανήκουν οι περιοχές αυτές:
α) Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να αναθέτουν κάθε αναγκαία δημόσια σύμβαση προμήθειας, έργου ή υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης, εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118 για ποσά έως τα όρια της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατά την περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του και σε κάθε περίπτωση εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.
β) Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη μπορούν να συγκροτούνται συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή απογευματινής απασχόλησης πέραν του ωραρίου ή κατά νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες από υπαλλήλους των Υπηρεσιών τους, όπου κρίνεται σκόπιμο για την αντιμετώπιση της κατάστασης εντός των διαθέσιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού τους.
Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα «Διαύγεια», χωρίς να απαιτούνται εγκριτικές αποφάσεις άλλων συλλογικών οργάνων ή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και χωρίς να απαιτείται δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α’ εφαρμόζεται αναλόγως.

 

 news-ta.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών