Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η : Κ Α Τ Α Του Δήμου Δελφών, που εδρεύει στη Αμφισσα (Πλατεία Κεχαγιά), όπως αυτός νόμιμα εκπροσωπείται. 2. Της Νομιμότητας της απόφασης 143/13-8-2021 του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στις 18 Αυγ 2021 και αφορά την Μετονομασία της οδού ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΕ ΚΩΝ . ΚΑΠΑΡΕΛΗ στην τοπική Κοινότητα Κίρρα

 

Ενώπιον του

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

                                Π   Ρ   Ο   Σ   Φ   Υ   Γ   Η

1.      Γεωργίου Δρακάκη Δημοτικού Συμβούλου .

2.      Προκόπη  Δεσποτίδη Δημοτικού Συμβούλου .

3.      Κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Κίρρας 

 

Κ   Α   Τ   Α

1.      Του Δήμου Δελφών, που εδρεύει στη Αμφισσα (Πλατεία Κεχαγιά), όπως αυτός νόμιμα εκπροσωπείται.

2.      Της Νομιμότητας της απόφασης 143/13-8-2021  του Δημοτικού Συμβουλίου  και δημοσιεύθηκε στις 18 Αυγ 2021 και αφορά την Μετονομασία της οδού ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΕ ΚΩΝ . ΚΑΠΑΡΕΛΗ στην τοπική Κοινότητα  Κίρρα

 

Το δημοτικό συμβούλιο το οποίο διεξήχθη δια περιφοράς στις 13.08.21 .αναίτια και αδικαιολόγητα έλαβε μια απόφαση για μετονομασία της οδού ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝ . ΚΑΠΑΡΕΛΗ στην ΚΙΡΡΑ οι λόγοι της αδικαιολόγητης αυτής απόφασης αναλύονται στο υπόμνημα των διαμαρτυρόμενων και αιτηθέντων την ακύρωση της απόφασης κατοίκων Κιρρας που επισυνάπτουμαι επίσης επίπρόσθετα στην απόφαση αυτή καθώς και στην γνωμοδότηση του τοπικού συμβουλίου Κιρρας συμμετείχε ως εισηγήτρια και υπερψηφίσασα στο ΔΣ η Κα Καπαρέλη ως Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλιου και η οποία διατηρεί στενό  δεσμό με τον Κον Κων Καπαρέλη .

Σύμφωνα με τν νόμο

Δημοτικός Σύμβουλος ή τοπικός Σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα,τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον

Συνεπώς υφίστανται δυο σημαντικοί λόγοι ανάκλησης και ακύρωσης της απόφασης .

 

 

Επειδή  η υπό κρίση προσφυγή μας ασκείται νομίμως και εμπροθέσμως .

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

και για όσους άλλους λόγους, νομίμως, θέλουμε προσθέσουμε, με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος μας

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Να γίνει δεκτή η παρούσα . Να ακυρωθεί η 143/13.08.2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά την Μετονομασία της οδού ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΕ ΚΩΝ . ΚΑΠΑΡΕΛΗ στην τοπική Κοινότητα  Κίρρα

 

 

 

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα

1)      Αίτημα – Προσφυγή Ακύρωσης Κατοίκων Κίρρας

2)      Απόφαση 143/13.08.2021 σχετικά με την μετονομασία της οδού ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ

 

 

 

01/09/ 2021

 

Οι Προσφεύγοντες  :

 

1)      Γ. Δρακάκης (Δημοτικός Σύμβουλος )

Καποδιστριου 11 33200 ΙΤΕΑ

Ε_MAIL : drakakisw@gmail.com

 

2)      Π. Δεσποτίδης (Δημοτικός Σύμβουλος )

3)      Υπογράφονττες Κάτοικοι Κίρρας

 

 

                                                                                                                18/08/2021

ΠΡΟΣ :

1)      ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

Κον Παν . Ταγκαλή

2)      Δημοτικούς Συμβούλους

3)      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό  Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ

Κα Φουσέκα  .

4)      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΑΛΙΑΣ -  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συντονιστής Κος  Κων . Παππάς

5)      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Κον Μιχαλη Σταυριανουδάκη

6)      ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Κα Γεωργία Μπαλαφούτη

 

Θέμα :  Ακύρωση μετονομασίας οδού στην Κίρρα από ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΕ Προέδρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΚΑΠΑΡΕΛΗ (Πρώην Προέδρου Κοινότητας Κίρρας )

Τόσο στην γνωμοδότηση – απόφαση του τοπικού συμβουλίου Κίρρας με την  αρ. 05/20/2020 όσο και με την γνωμοδότηση ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2021 του τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού Ν.Φωκίδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας,  Επιτροπή του άρθρου 8 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), με  την 28-06-2021 πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Κας Μαρία Φουσέκα, Προϊσταμένη του τμήματος Διοικητικού –Οικονομικού  δεν προβάλεται και δεν αιτιολογείται  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο εξαιρετικός λόγος  μετονομασίας . Οι διάφορες διαπιστώσεις συμπολίτη   όπως η  πολυετής θητεία του πρώην προέδρου της κοινότητας και η μέριμνα για διάφορα έργα – συντηρήσεις στα πλαίσια των καθηκόντων και υποχρεώσεων του πρώην Προέδρου της κοινότητας Κου Κωνσταντίνου Καπαρέλη δεν συνιστούν εξαιρετικό λόγο και δεν αιτιολογούν σαφώς και ειδικώς  την μετονομασία της οδού από  ΤΖΩΝ ΚΕΝΝΕΝΤΥ ΣΕ Προέδρου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΠΑΡΕΛΗ .

Επίσης ..

Δεν αντιλαμβανόμαστε την θέση της επιτροπής του άρθρου 8 να γνωμοδοτήσει υπέρ . Φαίνεται ότι αποφασίζει κατά το ΔΟΚΟΥΝ  όταν σε ανάλογες περιπτώσεις μετονομασίας οδών κατά το παρελθόν ήταν αρνητική η άποψή της, με την αιτιολογία  της σύγχυσης που μπορεί να προκληθεί στους δημότες, όπως π.χ. έγινε με την περίπτωση αιτήματος της Κοινότητας Δελφών από Φράγκου σε Αλ. Κοντολέοντος .  Το ίδιο συνέβη όταν απέριψε το αίτημα της μετονομασίας στην Ιτέα από Χαρ Τρικούπη σε Κων Μπακογιάνη .

Επίσης θεωρούμαι απαράδεκτη την θέση του Δήμου Δελφών και των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας  καθώς και της Δημοτικής παράταξης «Πολίτες στο προσκήνιο» που δια της ψήφου των επικύρωσαν και συνέδραμαν  την  παράνομη αυτή πράξη  .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  ΑΔΑ: ΩΞ6246ΜΤΛ6-ΡΩΑ

Η μετονομασία επιτρέπεται για εξαιρετικούς λόγους. Για παράδειγμα, λόγο μετονομασίας θα μπορούσε να συνιστά η ύπαρξη οδού στον ίδιο δήμο, ή σε πολύ κοντινή απόσταση σε όμορο δήμο, με το ίδιο όνομα, ή οδού με δυσπρόφερτο ή κατά κρίση ακατάλληλο όνομα, κ.τ.λ.

 

 

Συνεπώς, η επίκληση «εξαιρετικών λόγων» πρέπει να αιτιολογείται σαφώς, ειδικώς και επαρκώς στο πρακτικό της απόφασης  Επίσης   πρόκειται για αρμοδιότητα που πρέπει να εφαρμόζεται με φειδώ, δεδομένων των επιπτώσεων που συνεπάγεται η αλλαγή ονομασίας τόσο στην καθημερινότητα των πολιτών όσο και στην προσαρμογή της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα νέα δεδομένα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα μεγάλων οδών της Πρωτεύουσας, που παρά τις, από ετών, αποφάσεις μετονομασίας τους, εξακολουθούν χάριν συνήθειας, να αναφέρονται από τους πολίτες με τις παλαιές τους ονομασίες (π.χ. Πανεπιστημίου αντί Ελευθερίου Βενιζέλου , Πειραιώς αντί Παναγή Τσαλδάρη, Πατησίων αντί 28ης Οκτωβρίου κλπ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΙΡΡΑΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών