Ευστάθιος Μαρματάκης : Επιβάλλεται προστιμο στον … απρόσωπο Δήμο κι όχι στους τυχόν υπαιτίους, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , αιρετό , προϊστάμενο της ΔΕΥΑ του Δήμου , τοποθετημένο , ή τον εργολάβο , βάσει συμβάσεως .


                                 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/110887685_1806113766222376_8884359637885731719_o.jpg?_nc_cat=103&_nc_sid=8024bb&_nc_eui2=AeHdzqULGz5TnDf1n14S_SNYeAE5KXfecbN4ATkpd95xsyehn1QB4TDyeqN203bKfR-XVyYoVu-s4EtoRGrJ7bzA&_nc_ohc=nH2piwa-FCQAX_UVfp8&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&_nc_tp=7&oh=a4b0f234803f08b27dbd11ecf3b58d81&oe=5F3BCDFB
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ –ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
                                                Γαλαξείδι 20 Ιουλίου 2020
         
  Προς τα Υπουργεία -  Περιβάλλοντος και Ενέργειας
                                                           -                                                                                               υπόψη υπουργού  Κ. Χατζηδάκη    Θέση Κεραμού                                                                  - Υποδομών και Έργων                                                                                                                                                              Γαλαξείδι Τ.Κ. 33200                                                        -  Εσωτερικών                                                                       Τηλ. 6987547723                                                    Κοιν.  -  βουλευτή Ιωάννη Μπούγα
Θέμα :Επιβολή προστίμου εξ 96.250,00 e στο Δήμο Δελφών  για προσβολή περιβάλλοντος από τη λειτουργία της  ΕΕΛ Γαλαξειδίου , Α.Π. 74525/6481/ 21.8.2019                                                                                                         Κύριοι , υπουργοί ,  για προσβολές του περιβάλλοντος από τη λειτουργία των ΕΕΛ ανά τη χώρα επιβάλλονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  , ύστερα από αποφάσεις των δικαστηρίων ή από εισηγήσεις των ελεγκτών - επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, μετά από επιτόπιο έλεγχο , ποινές υπό μορφή προστίμου .                                                                                                                                                                                                        Υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος με την κατάθεση καταγγελιών και προσφυ-γών κι έχοντας ασχοληθεί από το έτος 2013 με την υπολειτουργία έως μη λειτουργία της ΕΕΛ Γαλαξειδίου από το έτος 2011 , θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω , καταθέτοντας συγχρόνως τις προτάσεις μου σχετικά με το όλο θέμα , καταγγελίες , από-φάσεις  επιβολής προστίμων , γιατί μόλις χθες πληροφορήθηκα για το εν θέματι πρόστιμο                                                                                                        ΓΕΝΙΚΑ                                                                                                                                                                                                    Η επιβολή ενός προστίμου μπορεί να είναι σύννομη αλλά σε αρκετές περιπτώσεις να μην είναι δίκαιη . Έχει την έννοια της τιμωρίας γενικώς και αορίστως , χωρίς να εξετάζεται , ερευνάται το αίτιο κι η δυνατότητα επίλυσης του προβλήματος .                                                                                                                                    Επιβάλλεται στον … απρόσωπο Δήμο κι όχι στους τυχόν υπαιτίους, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , αιρετό , προϊστάμενο της ΔΕΥΑ του Δήμου , τοποθετημένο ,  ή τον εργολάβο , βάσει συμβάσεως .                                                                                                                   Υπάρχουν και περιπτώσεις αδυναμίας επίλυσης του προβλήματος , λόγω αδυναμίας εντοπισμού του ή λόγω υπερβολικού κόστους ανακατασκευής του ή λόγω του ότι δεν παρήλθε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της ΕΕΛ ώστε να δικαιολογείται , σύμφωνα με το νόμο , η χρηματοδότηση για την επίλυση του προβλήματος                                                                                                                                                                                   Τελικά οι επιπτώσεις από την επιβολή προστίμου που είναι μεγάλες , αφορούν ΜΟΝΟ τους πολίτες αφού , εκτός των άλλων,  μειώνουν τα διαθέσιμα του Δήμου .                                                                                                                           ΠΡΟΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                            Να γίνει διαχωρισμός του προστίμου και εφ όσον υπάρχουν υπαίτιοι η επιβολή να άγεται σε αυτούς , τα δε ποσά να μεταφέρονται όπου προβλέπει ο νόμος .                                                                                                                                              Σε περίπτωση των λοιπών περιπτώσεων,  το ποσό να διατίθεται υποχρεωτικά για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΛ , υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο του Συντονιστή της Αποκ/νης Διοίκησης και το τυχόν υπόλοιπο να μεταφέρεται όπου προβλέπει ο νόμος .                                                                                                   ΕΙΔΙΚΑ                                                                                                                                                                                                  Για την ΕΕΛ Γαλαξειδίου επιβλήθηκε πρόστιμο 96.250,00 e  που αποτελεί το 1/7 περίπου των ετήσιων…  εσόδων του Δήμου .                                                                                                                                Ενημερώνοντάς σας ότι εκκρεμούν τουλάχιστον δύο ακόμη δικαστικές αποφάσεις και τυχόν άλλες προσφυγές , τεκμαίρεται ότι οι αναμενόμενες επιβολές προστίμων και βάσει του ότι ο Δήμος θα λογιστεί ως υπότροπος , θα είναι πολλαπλάσιες αυτής που επιβάλλατε  .                                                                            Επομένως ,  Δήμος και  ΔΕΥΑ θα κηρύξουν πτώχευση !!!                                                                                          Ποιος ο λόγος κύριοι υπουργοί , πολίτες και φορείς να καταφεύγουν σε προσφυγές για προσβολή του περιβάλλοντος , όταν όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις από τις επιβολές προστίμων … καταλήγουν στους ίδιους τους πολίτες  ;  Mε απλά λόγια , αποτρέπετε τους πολίτες να κάνουν  προσφυγές με τον τρόπο κατά τον οποίο  επιβάλετε τα πρόστιμα  !!!!                                                                                                                                                      ΠΡΟΤΑΣΗ                                                                                                                                                                                                                                                   Από όλες τις ΕΕΛ που λειτουργούν στη χώρα υπάρχουν δύο τρεις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται ειδική αντιμετώπιση . Μία εξ αυτών είναι η ΕΕΛ Γαλαξειδίου .                                                                        Στον αγωγό της αποχέτευσης στην παραλιακή ζώνη εισέρχεται θαλασσινό νερό , με επίσημο έγγραφο διαπιστευμένου γραφείου  αναλυτών ,  με αποτέλεσμα οι αντλίες στα αντλιοστάσια να δουλεύουν συνέχεια , η κατανάλωση του ρεύματος να είναι πολλαπλάσια , ο μηχανικός εξοπλισμός να χρειάζεται συνέχεια συντήρηση και συχνότερη αντικατάσταση  Τέλος οι μύκητες ,το τελικό όπλο … λειτουργίας της ΕΕΛ … σκοτώνονται από το αλάτι με αποτέλεσμα το όλο σύστημα να μην αποδίδει ούτε το 30%, των δυνατοτήτων του , με συνέπεια τη μόλυνση του θαλάσσιου πλούτου . Και το υπερβολικό κόστος … της μη λειτουργίας της ΕΕΛ λογίζεται σε βάρος του πολίτη , ο οποίος στερείται επί πλέον και μέρος των … έργων που θα έκανε ο Δήμος από την επιβολή των προστίμων σας                                                                                                         Με το σκεπτικό του ότι δεν επιτρέπεται η χορήγηση κονδυλίων γιατί δεν έχει περάσει από την έναρξη λειτουργίας της ΕΕΛ Γαλαξειδίου το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα , διαιωνίζεται το πρόβλημα με συνέπειες τη συνεχιζόμενη μόλυνση του περιβάλλοντος και τη συνεχιζόμενη .  εκ μέρους σας επιβολή των προστίμων .                                                                           Για τους παραπάνω λόγους τις 2-3  ανά την Ελλάδα περιπτώσεις , θα πρέπει να τις εξετάσετε και αντιμετωπίσετε ειδικά και άμεσα                                                                                                                                            Για το Γαλαξείδι και το Δήμο Δελφών  , αναστολή  της επιβολής των προστίμων , πλην της επιβολής στους τυχόν υπαιτίους , εντοπισμός του προβλήματος και άμεση χρηματοδότηση για επίλυσή του , λαμβανομένων υπόψη ότι η περιοχή είναι σεισμογενής και ότι υπάρχει συνεχής αλλαγή της επιφάνειας της θάλασσας, άνοδος κάθοδος περί το ένα μέτρο περίπου , λόγοι οι οποίοι είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους να έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα , οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά και κατά την τέλεση του έργου .                                                                                                                Κύριοι υπουργοί , ως καταγγέλλων την προσβολή του περιβάλλοντος από 1.4.2014, ενημερώθηκα από το Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος αρχικώς με το ΑΠ1920/ 18.10.2016  , σχετικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών του και δη την ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ και στη συνέχεια την εισήγηση επιβολής προστίμου για τις παραβάσεις εξ 96.250,00 e ,  Α.Π. οικ. 2313/19.10.2016 ,  ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΕΝ ΘΕΜΑΤΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ  .                                                                                                       Έκτοτε κι επειδή διαπίστωσα ότι θα διαιωνιζόταν το πρόβλημα  και δε θα  τιμωρούντο οι τυχόν  υπαίτιοι αλλά μόνο οι πολίτες , με κάθε τρόπο ενημέρωνα τους εκάστοτε υπουργούς και αναπληρωτές του υπουργείου Περιβάλλοντος, επιδιώκοντας την … αναστολή της επιβολής του εν θέματι προστίμου , μέχρι τη λήψη αποφάσεων από τα συναρμόδια υπουργεία για την τελική μορφή επιβολής του προστίμου ,σύμφωνα με το πνεύμα των προαναφερομένων και οριστική επίλυση του προβλήματος  της ΕΕΛ Γαλαξειδίου .                                                                                Τα παραπάνω δε σας τα είχα γνωρίσει επειδή είχα θεωρήσει ότι μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα , είχε δρομολογηθεί η επίλυσή τους .                                                                                                                                                                             Κύριοι υπουργοί, θέλω να πιστεύω ότι μετά την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και τις τυχόν ενημερώσεις σας από άλλους πολίτες και φορείς , θα λάβετε τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε                                                                                                                                             α) να επιλυθεί το πρόβλημα λειτουργείας της ΕΕΛ Γαλαξειδίου το οποίο έχει προσβάλλει και συνεχίζει να προσβάλλει το περιβάλλον με επιπτώσεις και στην υγεία των πολιτών ,  τον τουρισμό και την επιβάρυνση των πολιτών από το επί πλέον κόστος της υπολειτουργίας της  β) να αποκατασταθεί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών με την τιμωρία των τυχόν υπαιτίων , από συμπεριφορές ωχαδερφισμού ή βαρείας αμέλειας  .                                                                                                 Στη διάθεσή σας για οιαδήποτε συμπληρωματική ενημέρωση ή διευκρίνιση .                                                                                             Με εκτίμηση                                                                                       -                                                                  ο ευαισθητοποιημένος και συνάμα υπεύθυνος πολίτης                                                            Ευστάθιος Μαρματάκης
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών