Ετοιμάζεται νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων

 Ετοιμάζεται νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων
Ενδυνάμωση του εποπτικού ρόλου και συνέχιση του εμπλουτισμού με νέα προϊόντα, οι στόχοι της Επ. Κεφαλαιαγοράς για το 2017. Ο πρόεδρός της Χ. Γκότσης περιγράφει τα επόμενα βήματα.
Του Χαράλαμπου Γκότση*
Τη χρονιά που τελειώνει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε ένα σημαντικό θεσμικό έργο, παραμένοντας ταυτόχρονα επικεντρωμένη στο έτερο κύριο έργο της, που αφορά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίων της χώρας, με σκοπό την προστασία των επενδυτών αλλά και την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για τους συμμετέχοντες, ώστε να λειτουργούν όλοι με ίσους όρους.
Βασικός στόχος μας ήταν η συμβολή μας στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, κυρίως σε ό,τι αφορά στην προσπάθειά τους για άντληση κεφαλαίων είτε μέσω οργανωμένων αγορών, είτε απευθείας από τους επενδυτές, πάντα σε ένα εποπτικά ασφαλές περιβάλλον.
Πολλές ήταν οι προκλήσεις στις οποίες ανταποκριθήκαμε επιτυχώς. Οι σημαντικότερες από αυτές, χωρίς όμως να εξαντλείται ο κατάλογος, υπήρξαν οι ακόλουθες:
- H ολοκλήρωση του ελέγχου των ενημερωτικών δελτίων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου των τεσσάρων και μίας τραπεζών, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, διασφαλίζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού μας συστήματος.
- Ακολούθως εισηγηθήκαμε στο υπουργείο Οικονομικών και έγινε δεκτή η άρση των capital controls για τις χρηματιστηριακές και άλλες συναλλαγές, που βοήθησαν σημαντικά την ελληνική κεφαλαιαγορά.
- Αναμορφώσαμε τους πόρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σκοπό την οικονομική ελάφρυνση των εταιρειών.
- Προχωρήσαμε στην κατάργηση της υποχρεωτικής δημοσίευσης των τριμηνιαίων καταστάσεων που απαιτούσε πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις.
- Ετοιμάσαμε τροπολογία νόμου για την απελευθέρωση της Αγοράς Εταιρικών Ομολόγων που έγινε νόμος του κράτους (4416/2016), συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της απευθείας σχέσης των επενδυτών με τις επιχειρήσεις, κάτι που ως τάση καταγράφεται σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές. Αυτό αφορά κυρίως στις μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
- Για τις μικρότερες και τις νεοφυείς, επεξεργαστήκαμε και πέρασε στον ίδιο νόμο ρυθμιστικό εθνικό πλαίσιο για το κεφαλαιακό Crowdfunding.
- Και οι δύο αυτές αγορές οργανώνονται και αποδίδουν ήδη καρπούς.
Τώρα, επεξεργαζόμαστε την εισαγωγή επιπλέον εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων αναπτυξιακού χαρακτήρα, τα οποία θα αποτελέσουν επιπλέον ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και επιλογές για τους επενδυτές.
Θα προωθήσουμε ρυθμίσεις για τη σύσταση και αδειοδότηση των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων που δεν προέβλεψε ο σχετικός νόμος 4209/2013. Πρόκειται κυρίως για τα HedgeFunds, τα PrivateEquityFunds καθώς και τα δανειοδοτικά κεφάλαια (LoanOriginatingFunds), που έχουν ως στόχο τη δανειοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και λειτουργούν με τη μορφή του LoanOrigination, LoanParticipation και LoanRestructuring. Θα υπάρξει τέλος πρόβλεψη και για τη λειτουργία των FundsofFunds ως Εναλλακτικοί Οργανισμοί Επενδύσεων.
Με νομοσχέδιο που ετοιμάζουμε, ανατίθεται η ανάληψη της εποπτείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τα αμιγώς επενδυτικά κεφάλαια συμμετοχών που ρυθμίζουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για τα Ευρωπαϊκά Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EuVEKA) και για τα Ευρωπαϊκά Κεφάλαια Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF).
Στόχος είναι η προώθηση της χρηματοδότησης των ΜΜΕ στο πλαίσιο της CapitalMarketUnion.
Επίσης εκδόθηκε απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία αφορά στους διαπραγματεύσιμους ΟΣΕΚΑ. Με την απόφαση αυτή θα επιτρέπεται και θα ρυθμίζεται η διαπραγμάτευση και των ΟΣΕΚΑ με ενεργή διαχείριση (actively managedfunds), που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της ρευστότητας της αγοράς. Να σημειωθεί ότι σήμερα είναι δυνατή μόνο η διαπραγμάτευση των ΟΣΕΚΑ που αναπαράγουν υφιστάμενο δείκτη, δηλ. παθητική διαχείριση.
Μεγάλη προσπάθεια επίσης, με πολύ υψηλές απαιτήσεις, θα πρέπει τον καινούργιο χρόνο να καταβληθεί από την Επιτροπή για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFID ΙΙ και του Κανονισμού MiFIR, που ρυθμίζουν θέματα για τις εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, για τις σχέσεις με τους πελάτες τους και για τη λειτουργία των τόπων διαπραγμάτευσης (Χρηματιστήριο Αθηνών).
Οι αλλαγές στη MiFID προέκυψαν από τις διαπιστώσεις που έγιναν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Οι αδυναμίες που στοχεύουν να θεραπεύσουν με νέα νομοθετήματα είναι:
1. Η εξασφάλιση ότι οι συναλλαγές λαμβάνουν χώρα σε ρυθμισμένες πλατφόρμες διαπραγμάτευσης,
2. Η εισαγωγή κανόνων για αλγοριθμικές συναλλαγές ή αλγοριθμικές συναλλαγές υψηλής συχνότητας,
3. Η βελτίωση της διαφάνειας και της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών -περιλαμβανομένων των αγορών παραγώγων- και αντιμετώπισης της μεταβλητότητας τιμών στις αγορές παραγώγων επί εμπορευμάτων,
4. Η βελτίωση των όρων ανταγωνισμού κατά τις συναλλαγές και την εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών μέσων,
5. Η ενδυνάμωση της προστασίας των επενδυτών με την εισαγωγή οργανωτικών προϋποθέσεων και προϋποθέσεων συμπεριφοράς.
Ο απώτερος στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι προφανής: Οι αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων να γίνουν αποτελεσματικές, ανθεκτικές και διαφανείς και η δημιουργία περισσότερο σταθερού περιβάλλοντος για τις αγορές κεφαλαίου, τους διαμεσολαβητές και τους τόπους διαπραγμάτευσης στην Ε.Ε.
Είναι βέβαια αυτονόητο ότι όλες αυτές οι ενέργειες, εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, νέες αγορές, νέες εταιρικές μορφές κ.λπ. φροντίζουμε να λειτουργούν σε ένα πλαίσιο νομιμότητας, ώστε και οι επενδυτές να προστατεύονται αλλά και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών να διασφαλίζεται. Ζητούμενο για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η συμβολή στην αποδοτικότητα, χωρίς όμως εκπτώσεις στην ακεραιότητα της αγοράς.
Υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομία μας θα συνεχίσει και μάλιστα με εντονότερους ρυθμούς να αναπτύσσεται το νέο χρόνο, είναι σαφές ότι και τα εργαλεία που εισαγάγαμε ή ετοιμάζουμε θα βρουν προσφορότερο έδαφος για να αποδώσουν.

* Ο Χαράλαμπος Γκότσης είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 http://www.euro2day.gr/
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών