Νικος Δρολαπας - ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ...΄΄ΑΣΤΟΧΙΕΣ΄΄ ΣΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑΕΝΣΤΑΣΗ    και    Α ί τ η σ η    για   Εντολή
Επαναδημοπράτησης   Εκμίσθωσης   αγροκτήματος έκτασης  4.500   στρεμμάτων   στη   περιοχή   «ΑΥΛΑΚΙ » Δήμου  Στυλίδας του   Κληροδοτήματος  « ΓΙΑΓΤΖΕΙΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ »  της πόλεως Αμφίσσης

Του    Νικολάου   Δρόλαπα
του Αναργύρου,  κατοίκου
Άμφισσας   ( Γιδογιάννου 18 )
                                                                                         Άμφισσα  18 – 08 - 2013
Π ρ ό ς  :
       1)   Τη  Διαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύματος  « ΓΙΑΓΤΖΕΙΟΣ    
             ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  »   Α. Καρούζου  9 
             ΑΜΦΙΣΣΑ
2)    Την  Επιτροπή Διεξαγωγής της  πλειοδοτικής δημοπρασίας
ΑΜΦΙΣΣΑ
3)    Υπουργό  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αξιότιμο κ.   Αθανάσιο Τσαυτάρη
Α Θ Η Ν Α
          4)   Γενική Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων Υπουργείο  
                Οικονομικών 
                Α Θ Η Ν Α
           5)   Διεύθυνση Κληροδοτημάτων  Αποκεντρωμένης Διοίκησης       
                  Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας        Λ Α Ρ Ι Σ Α
                               
           Με την από 16-05-2013 διακήρυξη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος « ΓΙΑΓΤΖΕΙΟΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ » η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 1178/136842/24-07-2013 απόφαση της   Διεύθυνσης  Κληροδοτημάτων  Αποκεντρωμένης Διοίκησης        Θεσσαλίας –Στερεάς  Ελλάδας  διενεργείται τη  Κυριακή 18-08-2013 στο  Πνευματικό Κέντρο της  Άμφισσας  πλειοδοτική  δημοπρασία για την  Εκμίσθωση   αγροτοκτήματος  έκτασης  4.500   στρεμμάτων   στη   περιοχή   « ΑΥΛΑΚΙ »  Δήμου  Στυλίδας  με διάρκεια εκμίσθωσης  πέντε  ( 5 )  ετών.

         Μετά  τη  ματαίωση ( ; )  της  προσπάθειας  μελών  της  Διαχειριστικής    Επιτροπής    του     ως     άνω     Κληροδοτήματος     για    τη   σύναψη μακροχρόνιας   Μίσθωσης   διάρκειας   είκοσι  πέντε  ( 25 )  ετών  για  την  εγκατάσταση  ανανεώσιμων   πηγών                    ενέργειας  ( φωτοβολταϊκών – ανεμογεννητριών )  στην  έκταση του  αγροκτήματος  και  με  δεδομένο ότι οι μέχρι σήμερα  συναφθείσες  μισθώσεις   δεν  έχουν  αποδώσει  τα  αναμενόμενα  για  το  Ίδρυμα  αποτελέσματα υποβάλλω τη παρούσα  ένσταση και αίτησή  μου  και  Σας  παρακαλώ όπως  ματαιώσετε τη διενέργεια  της  καθορισθείσας  για σήμερα δημοπρασίας , ή , εάν αυτό  δεν  καταστεί  εφικτό ,  ακυρώσετε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας  για  τους  κάτωθι  ορθούς, βάσιμους   και  δικαίους λόγους :
1ον    Η  πενταετής  διάρκεια  της σύμβασης  δεν παρέχει  τον  απαιτούμενο χρόνο  επιλογής και  εφαρμογής του ενδεδειγμένου επιχειρηματικού σχεδίου για ολοκληρωμένης μορφής Γεωργική , η ακόμη για Κτηνοτροφική ή και Τουριστική εκμετάλλευση ,  ώστε  ο  μισθωτής  του αγροκτήματος  να έχει τη δυνατότητα   συνεπούς  καταβολής  του ενοικίου , λαμβανομένων υπόψη και των λοιπών επιβαρύνσεων  οι οποίοι  τυχόν  θα  θεσπισθούν  κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Διότι, το αγρόκτημα αυτό , με έκταση 4.500 στρέμματα , το οποίο αρχίζει από τη θάλασσα και φθάνει έως το βουνό, σε μία ιδανική Γεωργοκτηνοτροφική περιοχή , πολύ γόνιμη,  με άριστο προσανατολισμό,  έχει   τεράστιες  δυνατότητες  ανάπτυξης. 
2ον     Είναι  γνωστά  τα  προβλήματα  τα  οποία έχουν  δημιουργηθεί  ακόμη   και στα  άλλα περιουσιακά  στοιχεία του Κληροδοτήματος Γιαγτζή  από  τη  μη  καταβολή των ενοικίων  από  τους  εκάστοτε  μισθωτές  και  οι  χρονοβόρες  και  άκαρπες  δικαστικές  διεκδικήσεις  των οφειλομένων  ποσών , με κίνδυνο να κλείσει ακόμη και το Πνευματικό Κέντρο της Άμφισσας.

3ον      Η ανακοίνωση της  επαναληπτικής πλειοδοτικής δημοπρασίας  έπρεπε να  λάβει  πλατύτερη δημοσιότητα.  Η δημοσίευση σε μία μόνο εφημερίδα του νομού Φωκίδας ,  για  το  συνολικό  ποσό  των  μισθωμάτων,  πέραν των άλλων,   αποτελεί  πλήγμα  στη  διαφάνεια.
4ον         Η  οριζόμενη  πενταετής  διάρκεια  της  μίσθωσης , η ελλειπής δημοσιότητα, η επαναληπτικότητα του διαγωνισμού   και   η   πληθώρα  τιθέμενων  στη  διακήρυξη  αποτρεπτικών  όρων , δημιουργούν ποικίλους συνειρμούς ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
              Ως εκ τούτου ,  ζητώ  ως ανωτέρω, τη συμβολή Σας για τη  ματαίωση της δημοπρασίας , ή , άλλως την  ακύρωση του αποτελέσματος αυτής ,  ώστε  η επαναδημοπράτηση  να  προβλέπει  αύξηση της  διάρκειας   μίσθωσης  του  αγροκτήματος ,   σε  δώδεκα  ( 12 )  έτη ,     όσο  δηλαδή  και  οι   επαγγελματικές  και   εμπορικές  μισθώσεις  για τους λόγους που  αναφέρονται  παραπάνω  και 
                                               Σας   παρακαλώ
για οιανδήποτε  άλλη  δυνατότητα  ενεργειών  Σας   επ΄  ωφελεία  του Κληροδοτήματος ,  της  Πόλης  μας   και  των  Συμπατριωτών  μας.-
                                     Με την οφειλόμενη  τιμή

                                           Νίκος  Δρόλαπας
                                        Πολιτικός Μηχανικός
                                            Τ :  6944503530
 

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών