ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

και Διοικητικής Μέριμνας

-----------------------------

Ταχ. Διεύθυνση : Ελάτεια, Φθιώτιδας

Πληροφορίες : Μπαούρδου Κ.

Τ.Κ. : 35015

Τηλέφωνο : 2234350214

--------------------------------


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ 1 του ν. 3584/07 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41
παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ.
Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15
και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18 και το άρθρο 43 του ν. 5043/23.

2.Την αρίθμ.63/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία διαπιστώνεται η
αναγκαιότητα της πρόσληψης και η αιτιολόγηση αυτής, οι απαιτούμενοι κλάδοι και οι
ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί με διάρκεια σύμβασης τρείς (3)
μήνες.

3. Τον Ν.4765/2021 και ειδικότερα την διάταξη του τελευταίου εδαφίου της περ. στ’ της παρ. 1
του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021.

4.Την αρίθμ.6472/14-06-2023 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας Περί ύπαρξης πιστώσεων
για την Πρόσληψη του κατωτέρω Προσωπικού.


ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

Την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών για τους
κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ


ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


20

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’
παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).

Τρείς (3)
μήνες


ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για
την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

β) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του
αρθρ.169 του ν.3584/07

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου

(ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ 1 του άρθρου 38 του ν.
4765/2021

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Δικαιολογητικά πάσης φύσεως απόδειξης κατοχής κοινωνικών κριτήριων όπως ανεργία , κλπ.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά από
23/06/2023 έως και 3/07/2023, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας, Κηφισού 30, Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, Τ.Κ. 35015,
Πρωτόκολλο (τηλ. επικοινωνίας: 2234350301 307 - 309).


Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΛ.ΣΤΙΒΑΚΤΗ

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών