Ιωάννης Μπούγας : Η ολοκλήρωση του αρδευτικού του ελαιώνα της Άμφισσας


Η ολοκλήρωση του αρδευτικού του ελαιώνα της Άμφισσας είναι σημαντική για τους παραγωγούς και ουσιώδης προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του φορέα διαχείρισης του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας. Συνεχίζω και θα το κάνω μέχρι την τελευταία ημέρα της τρέχουσας θητείας μου να προωθώ τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να ενημερώνω γι΄αυτές. Μετά την συνάντησή μου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνέβησαν οι εξής εξελίξεις.
✅️ Με την υπ΄αριθ.166245/04.04.2023 απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίθηκε δαπάνη συνολικού ποσού 16.206,89 € για την πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2023 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που εργάστηκε για τις ανάγκες του υποέργου «Αρχαιολογία», το οποίο υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας, στο πλαίσιο της Πράξης «Αρδευτικό Έργο Ελαιώνα Άμφισσας Νομού Φωκίδας» (κωδικός ΟΠΣΑΑ 125047).
✅ ️Με το υπ΄αριθ.1156/07.04.2023 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποιείται διάθεση πίστωσης ποσού 402.147,81 ευρώ από την Σ.Α.Ε.082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κ.Α.2016ΣΕ08210073 αυτής, προκειμένου να πληρωθεί ο δικαιούχος της πράξης με τίτλο «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Νομού Φωκίδας».
✅ ️Με την υπ΄ αριθ. οικ. 1269/109922/10.04.2023 απόφαση του Τμήματος Μελετών Κατασκευών Έργων Αγροτικής Υποδομής (Ε1) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατασκευής του έργου «Αρδευτικό έργο Ελαιώνα Άμφισσας Νομού Φωκίδας», εργολαβίας της Κ/ξίας «ΕΛΤΕΡ Α.Ε. - ΑΤΛΑΣ ΑΤΕΒΕ» για χρονικό διάστημα ίσο με τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 31.07.2023, γιατί η Προϊσταμένη Αρχή κρίνει ότι δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση του τεχνικού αντικειμένου της εργολαβίας, εντός του προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου, για λόγους που δεν άπτονται της αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/339972123_597786615709897_8095636501895070110_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEu5wdWTT2aY5vEe438ldjhn_lMI2DobTaf-UwjYOhtNl-mUWR764ke0zTE3-YheNqGxijIOpFM1fuM3-wGAwA5&_nc_ohc=EUxUnV5up-wAX87VKxb&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AfC7ojhlV17c5fwmd1dLtoip7hCQ2MJH5v0Ew7e2mhg7QQ&oe=644C077A

 https://scontent.fath7-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/339565639_1600956883750120_8773609836094409653_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEAEjgpgacjYQX1SBML4lLiRMbh_e9J3pBExuH970nekN252QS5JKbSh-e3V2CEOwCKDgba8afapqjR19LxGHQk&_nc_ohc=jCZIbs3ammAAX9UGQMX&_nc_ht=scontent.fath7-1.fna&oh=00_AfBwEd4OYcjBzotXTJG4RYi_htE4YTQssMH-9zPIFE6law&oe=644C0723

Ιωάννης Μπούγας

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών