Νόμος 4812/2021 οι τρεις αυτοδιοικητικές παρατάσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

 https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%A3%CE%9B%CE%97%CE%A8%CE%95%CE%99%CE%A3%20-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%91/andraseggrafo.jpg

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος μέσα στον οποίο περιλαμβάνεται η αυτοδιοικητική Τροπολογία που είχε κατατεθεί  την 28η Ιουνίου και έδινε τρεις παρατάσεις που αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Πρόκειται για το Νόμο 4812/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 110).

Τα άρθρα που αφορούν τους Δήμους και τις Περιφέρειες είναι το 60ο, 61ο, 62ο .

Υπογραμμίζουμε ότι σειρά άλλων άρθρων αφορά γενικότερα Φορείς του Δημόσιου Τομέα, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ.

Αναλυτικότερα, υπενθυμίζουμε τα αμιγώς αυτοδιοικητικά άρθρα:

Άρθρο 60ο

Ρυθμίζει την προμήθεια rapid tests από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Δίνει παράταση στην ημερομηνία της παρ.3 του αρ.98 του ν.4796/2021, η οποία πλέον διαμορφώθηκε ως εξής:

Για την προμήθεια ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), εφόσον ο Ε.Ο.Δ.Υ. ή το Υπουργείο Υγείας ή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δεν διαθέτουν σε έναν ΟΤΑ Α’ βαθμού τον αναγκαίο αριθμό δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test), η παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2ο του ν.4682/2020 διατηρείται σε ισχύ έως και την 30η.9.2021.

Άρθρο 61ο

Η ισχύς της παρ.3 του αρ.10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020, ως προς τη δυνατότητα οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΝ δημόσιες συμβάσεις για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό covid-19, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ΧΩΡΙΣ προηγούμενη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, κατά την περ.γ’ της παρ.2 του αρ.32 του ν.4412/2016, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 30η.9.2021.

Υπενθυμίζουμε ότι με την παρατεινόμενη διάταξη της ΠΝΠ,  η ανάθεση των ανωτέρω δημοσίων συμβάσεων γίνεται με Απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια Απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό ή Περιφερειακό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της εν λόγω παραγράφου εφαρμόζονται αναλογικά και στα Νομικά Πρόσωπα των ΟΤΑ.

Άρθρο 62ο

Έδωσε παράταση στην παρ.6 του αρ.74 του ν.4745/2020, η οποία τώρα διαμορφώθηκε ως εξής:

Με Απόφαση του Δημοτικού ή του Περιφερειακού Συμβουλίου ή των Διοικητικών τους Συμβουλίων, έως την 30η.9.2021, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) δύνανται να προβαίνουν σε δωρεές ιατρικού εξοπλισμού, οικίσκων για διεξαγωγή εξετάσεων ανίχνευσης covid-19, ιατροφαρμακευτικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων τεστ διάγνωσης κορωνοϊού σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, ν.π.δ.δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα εντός των ορίων τους.

Ολόκληρος ο νέος Νόμος 4812/2021

 

 

airetos.gr

 

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών