Ν/Σ για τους Δημοτικούς Δρόμους: Αλλάζει ο σχεδιασμός και χαρακτηρισμός τους https://www.airetos.gr/UsersFiles/Images/%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D/dromoiota1.jpg

Στην αντικατάσταση του θεσμικού πλαισίου για το σχεδιασμό και το χαρακτηρισμό δημοτικών οδών προχωρά η Κυβέρνηση, με το άρθρο 14 Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την 4η έως την 28η Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, αντικαθίσταται το αρ.4 του ν.3155/1955, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα ορίζει μόνο το εξής: « Δημοτικαί και Κοινοτικαί οδοί είναι αι οδοί αι εξυπηρετούσαι  τας πάσης   φύσεως   ανάγκας  ενός  Δήμου  ή  μιας  Κοινότητος  εντός  των διοικητικών ορίων αυτού ».
Σύμφωνα με το Ν/Σ, δημοτικοί οδοί είναι οι οδοί που εξυπηρετούν τις κάθε είδους ανάγκες οδικών μετακινήσεων ενός Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας, εντός των ορίων τους. Οι ανάγκες αυτές αφορούν, κυρίως, τις συνδέσεις μεταξύ οικισμών, οργανωμένων υποδοχέων, άλλων σημαντικών συγκεντρώσεων δραστηριοτήτων και μεγάλων εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων και σημαντικών τοποσήμων.  Αφορούν επίσης τις συνδέσεις μεταξύ των προαναφερθέντων σημείων με δημοτικές οδούς όμορων Δήμων και Δημοτικών Κοινοτήτων ή με εθνικές και επαρχιακές οδούς.
Οι δημοτικές οδοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: δημοτικές οδοί κατηγορίας Α και δημοτικές οδοί κατηγορίας Β.
Α) Οι δημοτικές οδοί κατηγορίας Α παρέχουν δικαίωμα προσώπου για τη δόμηση σε παρόδια γήπεδα.  Χαρακτηρίζονται με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από ειδική μελέτη και ύστερα από γνώμη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ. Οδοί που προϋφίστανται του έτους 1923 στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή, εκτός των οριοθετημένων οικισμών και εκτός των οικισμών που προϋφίστανται του 1923 μπορούν, με το ίδιο π.δ. και την ίδια διαδικασία, να χαρακτηρίζονται ως δημοτικές οδοί κατηγορίας Α.
Β) Οι δημοτικές οδοί κατηγορίας Β συνδέουν οδούς κατηγορίας Α ή επαρχιακές ή εθνικές, με οργανωμένους υποδοχείς, και λειτουργούν ως δίοδοι που παρέχουν δικαίωμα προσώπου σε οργανωμένους υποδοχείς.  Δεν παρέχουν δικαίωμα προσώπου στα υπόλοιπα παρόδια γήπεδα.  Χαρακτηρίζονται με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, μετά από ειδική μελέτη και ύστερα από γνώμη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ.
Οι δημοτικές οδοί κατηγορίας Α και Β μπορούν επίσης να καθορίζονται με τη διαδικασία και τα π.δ. έγκρισης Τοπικών ή Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων, χωρίς να απαιτείται ειδικότερη γνώμη του ΣΥΠΟΘΑ.
Οι δημοτικές οδοί που καθορίζονται εφεξής πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον
- έξι (6) μέτρα, αν είναι κατηγορίας Α, και
- πέντε (5) μέτρα, αν είναι κατηγορίας Β.
Δύο παράλληλες οδοί που έχουν κοινά σημεία αφετηρίας και τερματισμού και αντίθετη μεταξύ τους φορά αποτελούν ενιαία δημοτική οδό κατηγορίας Α’, εφόσον η κάθε μία από τις δύο οδούς έχει πλάτος τουλάχιστον τεσσάρων (4) μέτρων ή ενιαία δημοτική οδό Β’, εφόσον η κάθε μία από τις δύο οδούς έχει πλάτος τουλάχιστον τριάμιση (3,5) μέτρων.
Είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός δημοτικών οδών, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο νέο άρθρο, ακόμη και προτού διαμορφωθούν το ελάχιστο πλάτος και τα λοιπά γεωμετρικά χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, αλλά οι έννομες συνέπειες ως προς το δικαίωμα δόμησης που συναρτάται με την ύπαρξη προσώπου ενός γηπέδου επί των οδών αυτών, επέρχονται μόλις διαμορφωθούν το ελάχιστο πλάτος και τα λοιπά αναγκαία γεωμετρικά χαρακτηριστικά και εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
Στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη του Μέρους Γ’ του ν.4635/2019 και, ειδικότερα, στα γεωχωρικά δεδομένα που εντάσσονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη σύμφωνα με την παρ.3 του αρ.6 του εν λόγω νόμου, περιλαμβάνονται και οι χαρακτηρισμένοι δρόμοι του εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού δικτύου.
Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τον σχεδιασμό και τον χαρακτηρισμό δημοτικών οδών του νέου άρθρου.
Μπορείτε να δείτε να δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο και την Αιτιολογική Έκθεση, όπου περιλαμβάνεται το συγκεκριμένο άρθρο 14.airetos.gr

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών