Προεδρικό Διάταγμα ανατρέπει τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος και στους ΟΤΑ

Ριζική μεταρρύθμιση του λογιστικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κατάργηση του ισχύοντος Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και κατ’ αναλογία Περιφερειών, επιφέρει το υπ’ αριθμ. 54 π.δ. που ήδη δημοσιεύθηκε πριν λίγες ημέρες (Φ.Ε.Κ. Α’ 103), με επισπεύδοντα τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη.


Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη στην οικονομική λειτουργία όλων των Yποτομέων Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή και της Αυτοδιοίκησης, που οδηγεί σε έναν καινούριο, κοινό για όλους τους Φορείς, τρόπο απεικόνισης των οικονομικών μεγεθών.
Έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζημίες, στοιχεία καθαρής θέσης, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, απαιτήσεις, προβλέψεις, οικονομικές ροές, σύνταξη απαιτούμενων χρηματοοικονομικών αναφορών, όλα ρυθμίζονται εκ νέου από το εκτενέστατο π.δ.

Και εάν όλα αυτά ακούγονται τεχνικά, κάθε άλλο παρά δευτερεύουσα σημασία έχουν, καθώς αποτελούν την καθημερινή ενασχόληση όχι μόνο για τους υπαλλήλους των οικονομικών Υπηρεσιών, αλλά και για τους Αιρετούς, καθώς η πλειοψηφία όλων αυτών οριστικοποιείται τελικώς με Αποφάσεις μονοπρόσωπων ή/και συλλογικών οργάνων των Δήμων.

Ενδεικτικώς, ένα βασικό σημείο του νέου λογιστικού πλαισίου είναι οι νέες προδιαγραφές για τον Προϋπολογισμό των Φορέων.  Το π.δ. ορίζει εκ νέου σχετικά με τον συνοπτικό π/υ, τις κατηγορίες εσόδων – εξόδων, τον αναλυτικό π/υ, καθώς και τη λογιστική παρακολούθηση αυτών.
Επιπλέον, καθορίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά χρηματοοικονομικών αναφορών, περιλαμβάνοντας νέα δεδομένα για τη σύνταξη, τον έλεγχο και τη δημοσίευσή τους.
Τα εκτενέστατα Παραρτήματα του π.δ., που καλύπτουν 84 σελίδες Φ.Ε.Κ., διαρθρώνονται ως εξής:
1)      Σχέδιο Λογαριασμών
2)      Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων, Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης, Κατάσταση ταμιακών ροών)
3)      Υπόδειγμα δημοσιονομικής αναφοράς  (Έσοδα Έξοδα, Καθαρές αποκτήσεις μη χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων, Πλεόνασμα ή έλλειμμα περιόδου, Καθαρές αποκτήσεις χρημ/κών περιουσιακών στοιχείων)
4)      Αναφορά Π/Υ
5)      Έσοδα
6)      Γενικοί Ορισμοί Λογιστικής

Δεδομένου του εύρους και της σημασίας της μεταρρύθμισης για την οικονομική λειτουργία των επιμέρους Φορέων, το Υπουργείο Οικονομικών (ευτυχώς) μερίμνησε και όρισε μεταβατικές διατάξεις για τη σταδιακή έναρξη ισχύος του. 
Έτσι λοιπόν, ειδικά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ορίζεται ότι (τελευταίο εδάφιο, παρ.5 αρ.15 π.δ.) ότι  “(…) το π.δ. 315/1999 (Α'302) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού)» για τους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού και κατ' αναλογία για τους Ο.Τ.Α. Β' βαθμού, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την 31.12.2022.”. 

Μπορείτε να δείτε το προεδρικό διάταγμα ΕΔΩ 

 19/6/2018 
 http://www.airetos.gr
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών