Έρχεται η μεγάλη ανταλλαγή χρέους των 30 δισ. ευρώ μέσα στην εβδομάδα: Η κυβέρνηση ελπίζει σε «ομαλοποίηση»

Έρχεται η μεγάλη ανταλλαγή χρέους των 30 δισ. ευρώ μέσα στην εβδομάδα: Η κυβέρνηση ελπίζει σε «ομαλοποίηση»
Πλησιάζει η ώρα για την μεγάλη ανταλλαγή χρέους 30 δισ. ευρώ ακόμα και μέσα στην εβδομάδα, με τελικό στόχο να μπει η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και να βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους θα προχωρήσει στην ανταλλαγή (swap) 20 ομολόγων ονομαστικής αξίας 29,7 δισ. ευρώ που είχαν εκδοθεί το 2012 στο πλαίσιο του PSI με 5 ομόλογα ίδιας ονομαστικής αξίας που θα έχουν διάρκεια από 5 ως 25 έτη.
Η Ελλάδα δεν θα ζητήσει νέα κεφάλαια από τις αγορές, αλλά θα προχωρήσει σε αλλαγή της δομής του χρέους της προκειμένου να διαμορφωθεί η λεγόμενη καμπύλη των ελληνικών ομολόγων και να βελτιωθεί η εμπορευσιμότητα των ελληνικών τίτλων.
Ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Δημοσίου είναι η πασίγνωστη Rothschild η οποία μετά την νέα έκδοση θα εισπράξει το 50% περίπου της αμοιβής που έχει συμφωνήσει με την κυβέρνηση.
Από τον προηγούμενο Μάιο είχε συμφωνηθεί πως με την προϋπόθεση της επίτευξης του στόχου της εξόδου στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, μέσω έκδοσης κρατικών ομολόγων ωρίμανσης 24 μηνών κατ’ ελάχιστο, θα καταβληθεί στη Rothschild ως αμοιβή (success fee) ποσό έως 3 εκατ. ευρώ συνολικά, ως εξής:
ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ μετά την υλοποίηση της πρώτης έκδοσης (σ.σ. έγινε τον Ιούλιο) και ποσό έως 1,5 εκατ. ευρώ μετά την υλοποίηση της δεύτερης συνεχόμενης έκδοσης (η επικείμενη έκδοση των swap).
Tι είναι ακριβώς τα swaps:
Οι Συμβάσεις Ανταλλαγής ή αλλιώς Swaps αποτελούν παράγωγα προϊόντα. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα προϊόντα αποτελούν χρηματοοικονομικά εργαλεία που βασίζονται σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, και η αξία τους προσδιορίζεται κατά έμμεσο τρόπο από την τιμή ενός άλλου υποκείμενου μέσου.
Υποκείμενα μέσα θεωρούνται οι μετοχές, τα ομόλογα, τα επιτόκια, οι χρηματιστηριακοί δείκτες αλλά και φυσικά προϊόντα, μεταλλεύματα, συνάλλαγμα κ.α.
Τα παράγωγα διαχωρίζονται ανάλογα με το αν διαπραγματεύονται ή όχι σε οργανωμένες αγορές. Υπάρχουν παράγωγα τα οποία δεν διαπραγματεύονται στις οργανωμένες αγορές και ονομάζονται Over-the-Counter.
Τέτοια παράγωγα προϊόντα είναι και τα swaps ή Συμβάσεις Ανταλλαγής. Στις οργανωμένες αγορές παραγώγων υπάρχουν αυστηροί κανόνες τους οποίους οι επενδυτές πρέπει να υπακούουν. Τα παράγωγα προϊόντα χρησιμοποιούνται κυρίως για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η προστασία έναντι των οικονομικών κινδύνων ενώ ο δεύτερος είναι η επίτευξη κέρδους μέσω των μεταβολών στις τιμές των υποκείμενων μέσω δηλαδή των εμπορευμάτων, των αξιών, των επιτοκίων, των οικονομικών δεικτών κ.λ.π.
Swαp ή Σύμβαση Ανταλλαγής αποτελεί μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλομένων για ανταλλαγή μελλοντικών χρηματοροών (legs) με τρόπο που έχουν προκαθορίσει μεταξύ τους. Τα χρηματικά ποσά που ανταλλάσσονται μπορεί να αναφέρονται σε διαφορετικά νομίσματα και σταθερά ποσά. Αλλιώς μπορεί ένα σταθερό ποσό να ανταλλάσσεται με ένα μεταβαλλόμενο, αβέβαιο ποσό ή το ποσό πληρωμής στο ένα νόμισμα να είναι σταθερό ενώ στο άλλο μεταβαλλόμενο. Υπάρχουν 4 διαφορετικές κατηγορίες swap οι οποίες είναι οι εξής:
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (interest rates swap)
Συμβάσεις Ανταλλαγής Νομισμάτων (currency swap)
Συμβάσεις Ανταλλαγής Εμπορευμάτων (commodities swap)
Συμβάσεις Ανταλλαγής Μετοχών (equity swap)
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι τους οποίος αναλαμβάνουν οι επενδυτές σε τέτοιες συμβάσεις είναι ο Κίνδυνος Υποκείμενου Μέσου, δηλαδή ο κίνδυνος που προέρχεται από τις μεταβολές στην αξία του υποκείμενου μέσου, ο Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου, δηλαδή ο κίνδυνος που προέρχεται από τη μη εκπλήρωση από τον αντισυμβαλλόμενο των συμβατικών υποχρεώσεών του και ο Κίνδυνος Διακανονισμού, δηλαδή ο κίνδυνος να μην είναι εγκαίρως δυνατή η εκκαθάριση των προγραμματισμένων συναλλαγών.
Η ανασφάλεια που δημιουργεί ο πιστωτικός κίνδυνος, έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με την διαμεσολάβηση πιστωτικών ιδρυμάτων στις Συμβάσεις Ανταλλαγής. Η πιο απλή Σύμβαση ανταλλαγής είναι το Plain Vanilla Interest Rate Swap, όπου ανταλλάσσονται ποσά που καθορίζονται από ένα σταθερό επιτόκιο (swap coupon). και από ένα κυμαινόμενο επιτόκιο επί κάποιου ονομαστικού κεφαλαίου (notional).
Έστω πως η μια τράπεζα Χ συμφωνεί να αγοράσει ένα 10% swap δηλαδή συμφωνεί να πληρώνει το σταθερό επιτόκιο και να λαμβάνει το κυμαινόμενο. Υποθέτουμε ότι το ονομαστικό κεφάλαιο δηλαδή το notional ανέρχεται στο ποσό των USD 200,000,000. 
Το σταθερό επιτόκιο που συμφωνείται δηλαδή το swap coupon ανέρχεται στο 10% ενώ το κυμαινόμενο επιτόκιο ισούται με το εξαμηνιαίο LIBOR, έστω 5%. Ορίζεται εξαμηνιαία συχνότητα πληρωμών. Ζητείται η πρώτη πληρωμή της Τράπεζας. Απάντηση: Θα υπολογίσουμε την πρώτη πληρωμή με τον εξής τρόπο: {(10%-5%)*200.000.000/2}=5.000.000 USD Άρα θα καταβάλλει κατά την πρώτη πληρωμή 5.000.000 USD.

 http://www.pronews.gr
 13/11/2017
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών