Στο… Έλεος του Θεού οι δόκιμοι Αστυνομικοί!!

Ðôõ÷éïý÷ïé áóôõöýëáêåò ðåôïýí øçëÜ ôá êáðÝëá ôïõò áìÝóùò ìåôÜ ôçí áðüêôçóç ôïõ ðôõ÷ßïõ ôïõò. Ðáñïõóßá ôïõ Õðïõñãïý Ðñïóôáóßáò ôïõ Ðïëßôç  ×ñÞóôïõ ÐáðïõôóÞ, ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá, óôçí Ýäñá ôçò Ó÷ïëÞò ÁóôõöõëÜêùí óôçí ÊïìïôçíÞ, ç ôåëåôÞ ïíïìáóßáò êáé áðïíïìÞò ðôõ÷ßùí óôïõò íÝïõò Áóôõöýëáêåò. ÊõñéáêÞ 2 Ïêôùâñßïõ 2011

 ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/Áëåîïýäçò ÄçìÞôñçòΤο παιδί μου είναι ένα από τους 198 υποψήφιους που πέρασαν στην Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Ως γνωστόν, η έχει ως στόχο μέσω της ακαδημαϊκής και στρατιωτικής εκπαίδευσης να προετοιμάσει τους νέους αστυφύλακες της Αστυνομίας παρέχοντάς τους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση.

Μέχρι τώρα από αυτά που μαθαίνω βγάζω το συμπέρασμα ότι έχουν αφήσει τα παιδιά στο Έλεος του Θεού!! Και εντάξει λογικό ως ένα βαθμό να επιχειρούν να σκληραγωγήσουν τους Δόκιμους, αλλά εδώ πια το πράγμα πάει… αλλού!
Ήδη στις τρεις εβδομάδες έχουν αρχίσει και διώχνουν με άδειες τους δόκιμους, γιατί όπως φαίνεται δεν έχουν αρκετές προμήθειες που να επαρκούν για την σίτισή τους και έτσι δεν έχουν υποχρέωση να τους ταϊζουν εντός της Σχολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως μου μετέφερε, μετά από 15 χλμ πεζοπορία μέσα στο κρύο τάϊσαν τους Δόκιμους με… βραστές πατάτες!
Και αυτό ενώ υπάρχει παρακράτηση 98 ευρώ τον μήνα για το φαγητό, από το επίδομα που τους δίνουν!
Με – 6 Κελσίου στον θάλαμο, το ζεστό νερό επαρκεί για όσους το… προλάβουν, ενώ δεν υπάρχει θέρμανση μεταξύ 11 το βράδυ με 5 το ξημέρωματα σε συνθήκες όπως αυτές στο Διδυμότειχο!! Πιθανόν θεωρούν ότι εκείνες τις ώρες μπορούν τα παιδιά να ζεσταθούν με μια κουβέρτα.. Πλυντήριο δεν λειτουργεί, όλα μοιάζουν να είναι υπό κατάρρευση!!
Καταλαβαίνω ότι ως κοινωνία περνάμε μια δύσκολη περίοδο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η νεολαία είναι το μέλλον μας. Και είναι κρίμα να αποκομμίζουν τέτοια εντύπωση για την πολιτεία που έχουν ταχθεί να υπηρετούν.
Α. Αρ.

 
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών