Ενημέρωση από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης σε δικαιούχους απαίτησης των Ασφαλιστικών εταιρειών Ασπίς και Comercial value

 ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
Από την Ένωση Προστασίας Καταναλωτών  Κρήτης και για ενημέρωση των μελών της ,που έχουν κάνει απαίτηση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Ασπίς και  Comercial value , ανακοινώνονται τα εξής:
 1. Όσοι δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και έχουν ασκήσει ανακοπή λόγω διαφωνίας με το ποσό επαλήθευσης, δικαιούνται να διαμορφώνουν το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης ,ως εξής: Η πρόταση : "Αναγνωρίζω ότι το ποσό για το οποίο εντάχθηκα στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ή που μου αναγνωρίστηκε δικαστικώς, είναι το ποσό που δικαιούμαι από την υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία, υπό την επιφύλαξη εκδόσεως τελεσίδικης αποφάσεως επί της από ................................... ανακοπής μου".
 2. Όσα μέλη της Ένωσης, αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα μπορούν να βοηθηθούν από την ΄Ενωση , για την συμπλήρωση αυτής, για να αποσταλεί στην εκκαθάριση.
 3. Επειδή από την εκκαθάριση ,δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, στις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες για τους δικαιούχους απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής ,που έχουν ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και αυτούς που εντάσσονται στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής ,με τελεσίδικη δικαστική απόφαση , αλλά η πίστωση σε λογαριασμό θα γίνει μετά την υποβολή και έλεγχο των δικαιολογητικών, φρόνιμο είναι να  απαιτούμενα δικαιολογητικά .σταλούν στην εκκαθάριση έγκαιρα.
 4. Οι δικαιούχοι μέλη της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, που δεν γνωρίζουν εάν τα ασφαλιστήρια συμβόλαιά τους .είναι στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής, μπορούν να επικοινωνούν  είτε με την ίδια (Ένωση Καταναλωτών)είτε   με τις υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες ,αναφέροντας τον αριθμό συμβολαίου, το ονοματεπώνυμο λήπτη και την ημερομηνία γέννησης, του ασφαλισμένου ώστε να ενημερωθούν σχετικά.
 5. Η Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου πρέπει να προσκομίζεται ή να αποστέλλεται πρωτότυπη με θεωρημένο γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή. Για τον λόγο αυτό οι δικαιούχοι δεν δύναται να την αποστέλλουν με τηλεομοιοτυπία (fax) ή/και ηλεκτρονικά (email).
 6. Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου των παραληφθέντων δικαιολογητικών, θα επικοινωνήσουν με τους δικαιούχους που έχουν ήδη προσκομίσει/αποστείλει την πρώτη έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης (που δεν περιλαμβάνει τα πεδία που αφορούν τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ και τους αριθμούς συμβολαίων) ώστε να επιτευχθεί ταχύτερη και ασφαλέστερη ταυτοποίηση των στοιχείων τους.
 7. Το ποσό της προσωρινής διανομής ,θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο τυγχάνει δικαιούχος (ή συνδικαιούχος) ο εκάστοτε δικαιούχος απαίτησης από ασφάλιση ζωής που έχει ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής και αυτός που θα ενταχθεί στην Κατάσταση Δικαιούχων Απαιτήσεων από Ασφάλιση Ζωής με τελεσίδικη δικαστική απόφαση .
  Παράκληση από την εκκαθάριση .στους  δικαιούχους απαίτησης, από ασφάλιση ζωής ,των ως άνω περιπτώσεων να επιδείξουν υπομονή λόγω δεσμευτικών όρων περιορισμού κίνησης κεφαλαίων (capital controls). Η κατάθεση ποσού εξαρτάται από την έγκριση της συναλλαγής βάσει ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Οι υπό εκκαθάριση ασφαλιστικές εταιρείες θα προβούν σε σχετική ανακοίνωση όταν προκύψει νομοθετική αλλαγή (χαλάρωση των όρων περιορισμού κίνησης Για ενημέρωση , των καταναλωτών  έχουν κάνει απαίτηση ΄προς τις ασφαλιστικές εταιρείες Ασπίς και  Comercial value ,μπορούν να έρχονται  σε επαφή με την Ένωση, καθημερινά, στα τηλ.2821092306, 2821092666 και 2842020140

    http://www.candianews.gr
 8.  18/11/2016
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών