Χαρτί τέλος και ηλεκτρονική υπογραφή στο δημόσιο! Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο

Υποχρεωτική καθίσταται πλέον η ψηφιακή υπογραφή και απαγορεύεται η χρήση χαρτιού για τη διακίνηση των διοικητικών εγγράφων στο δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νομοσχεδίου για την κινητικότητα στη δημοσία διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, που ψηφίστηκε στη Βουλή.


Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το Δημόσιο αναμένεται να εξοικονομήσει για τα έτη 2017-2018 περίπου 800 εκατ. ευρώ από την ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων. Η ρύθµιση τίθεται σε εφαρµογή για το σύνολο των Υπουργείων την 1η Ιουλίου 2017 µε δυνατότητα παράτα σης έως την 1η Ιανουαρίου 2018 µόνο για εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις και µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
Η νοµοθετική ρύθµιση για την διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και άλλων εγγράφων στο Δηµόσιο αποκλειστικά µέσω Τεχνολογιών Πληροφο ρικής και Επικοινωνίας κρίνεται απαραίτητη λόγω της αναγκαιότητας µείωσης των γραφειοκρατικών δοµών, της ανάγκης εξοικονόµησης κόστους και ανθρωπο- ωρών εργασίας, του γενικού αιτήµατος για διαφάνεια στην δηµόσια διοίκηση και της ανάγκης να καταστεί η δηµόσια διοίκηση πιο φιλική προς το περιβάλλον λαµβανοµένων υπόψιν και των τεχνικών δυνατοτήτων υλοποί ησης, τονίζεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου.
Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο 24 του νομοσχεδίου «Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας στη Δηµόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυµβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και λοιπές διατάξεις».
Άρθρο 24
Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δηµόσιο τοµέα Το άρθρο 12 του ν. 3979/2011 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 12 1. Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων όλες οι διαδι κασίες για την έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων από τους φορείς του Δηµοσίου, όπως η σύνταξη, η προώθηση για υπογραφή, η θέση υπογραφής, η χρέωση προς ενέργεια εισερχοµένων εγγράφων, η εσω τερική διακίνηση, καθώς και η αρχειοθέτησή τους πραγµατοποιούνται αποκλειστικά µέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), µε χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήµανσης.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυ γκρότησης και του οικείου Υπουργού δύναται να ορι στούν εξαιρέσεις από την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου. Κάθε φορέας του δηµόσιου τοµέα µεριµνά για την προσαρµογή των επιχειρησιακών διαδικασιών του προς το σκοπό της βέλτιστης εφαρµογής της ηλεκτρονι κής διαχείρισης εγγράφων.
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πρά ξεων και εγγράφων κάθε είδους µεταξύ φορέων του δη- µόσιου τοµέα πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε χρήση Τ.Π.Ε..
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωση διοικητικών πρά ξεων και εγγράφων κάθε είδους µεταξύ φορέων του δη- µόσιου τοµέα και τρίτων, φυσικών και νοµικών προσώπων, επιτρέπεται να πραγµατοποιείται µε χρήση Τ.Π.Ε..
Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 εξαιρού νται ως προς τη διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και α νακοίνωση τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται από το νόµο απαγόρευση χορήγησης αντιγράφων. Αν η επιδιωκόµενη από τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή απευθυ νόµενη σε τρίτο, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, πράξη αφο ρά έγγραφα, τα οποία περιλαµβάνονται στο προηγούµε νο εδάφιο, ο φορέας του δηµόσιου τοµέα υποχρεούται να ενηµερώνει εγκαίρως και µε τον προσφορότερο κάθε φορά τρόπο τον ενδιαφερόµενο.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανα συγκρότησης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης ορίζονται τα πρότυπα και οι ελάχιστες προδιαγραφές µορφής και αναγκαίων στοιχείων των ηλεκτρονικών εγγράφων που εκδίδουν οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης µεριµνούν για τη λειτουργία κεντρικού Συ στήµατος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.), το οποίο παρέχεται ως υπηρεσία σε όλους τους φορείς του Δηµοσίου.
Κάθε φορέας µεριµνά για την ένταξή του στο κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε., καθώς και για την απόκτηση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής από την 10 Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δηµοσίου (Α.Π.Ε.Δ.).
Όσοι φορείς διαθέτουν ήδη Σ.Η.Δ.Ε. δύναται να συ νεχίσουν τη λειτουργία του για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, έως ότου ολοκληρώσουν τη µετάβασή του στο κεντρικό Σ.Η.Δ.Ε.. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ψηφια- κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, καθο ρίζονται τα κοινά πρότυπα διασύνδεσης και διαλειτουρ γικότητας των Σ.Η.Δ.Ε., οι διαδικασίες, καθώς και τα σχέδια µετάβασης στο κεντρικό σύστηµα.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω νιών και Ενηµέρωσης είναι αρµόδιο για τη διατύπωση των σχετικών προτύπων και το συντονισµό της εφαρµο γής των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Η Γενική Διεύ θυνση Μεταρρυθµιστικής Πολιτικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό τησης είναι αρµόδια για την υποστήριξη των φορέων του δηµοσίου τοµέα.
Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει για το σύνολο των Υπουργείων από την 1η Ιουλίου 2017. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η έναρξη ισχύος δύ ναται να παραταθεί σε εξαιρετικές και ειδικά αιτιολογηµένες περιπτώσεις έως την 1η Ιανουαρίου 2018. Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος για τους υπόλοιπους φορείς του Δηµοσίου, όπως τα Ν.Π.Δ.Δ., τις ανεξάρτητες και ρυθµιστικές αρχές, το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τις 31 Δεκεµβρίου 2018.
Με την παρέλευση των ανωτέρω ηµεροµηνιών κάθε πράξη και κάθε απόφαση που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν εκτελούνται.


Δημοσίευση: Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 12:33
 http://www.nextdeal.gr/

ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών