Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ : Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία, του Δήμου Δωρίδος.
Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ     ΔΩΡΙΔΟΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων (πλατεία)των οποίων θα παραχωρηθεί η χρήση με Δημοπρασία  για το έτος 2016 (κατά τις διατάξεις εκμίσθωσης)   στις  Τοπικές Κοινότητες : α. Στην Τ.Κ. Φιλοθέης  και β. Στην Τ.Κ. Καστρακίου  του Δήμου Δωρίδος, ως εξής :

           
Τα παραχωρούμενα  τμήματα κοινοχρήστων χώρων (πλατεία) είναι κατά σειρά εκμίσθωσης τα παρακάτω:
Στην Τ.Κ. Φιλοθέης
ΘΕΣΗ 1 : Κ. Πλατεία 50 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  και  φορητών ομπρελών χωρίς μόνιμη πάκτωση επί του εδάφους .
Στην Τ.Κ. Καστρακίου
 ΘΕΣΗ 1 : Κ. Πλατεία 96 τ.μ. για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων  και  φορητών ομπρελών χωρίς μόνιμη πάκτωση επί του εδάφους.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 24η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Ευπαλίου και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Για να γίνουν δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:
Α. ως εγγύηση γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς  που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.
Β. Φορολογική ενημερότητα.
Γ.  Βεβαίωση μη οφειλής η διακανονισμού του Δήμου Δωρίδος.
Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα
Ε. Προσκόμιση Άδεια καταστήματος  ή υπό έγκριση καταστήματος. 
 Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία μπορεί να πλειοδοτήσει μόνο για τη μίσθωση ενός κοινόχρηστου δημοπρατούμενου τμήματος.

            Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με, ΑΔΑ: Ω98ΟΩ9Ζ-00Ο, βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Δωρίδος στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος Μόραλης Θ.  τηλ. 2634350025).
                                                                                                 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ        
ΕΠΟΜΕΝΟ
« Prev Post
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ
Next Post »

Δημοσίευση Σχολίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις 7 ημερών